Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 404 0

Artvin – Kemalpaşa Belediyesi İşyeri Satıyor

Paylaş:

✔ Artvin – Kemalpaşa Belediyesi İşyeri Satıyor

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01311538
 • Şehir: ARTVİN
 • İlçe: Kemalpaşa,
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü: Satış,
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 02.03.2021 – saat: 11:00
 • Niteliği, Türü ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda belirtilen  ilçe bölgesi  , ada parseli bağımsız bölüm no’su adresi muhammen bedeli geçici teminatı aşağıda yazılı işyeri,
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kemalpaşa Belediye Meclis Toplantı salonunda,
 • Metrekare: 80.

   ✔ KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda belirtilen  ilçe bölgesi  , ada parseli bağımsız bölüm no’su adresi muhammen bedeli geçici teminatı aşağıda yazılı işyeri  2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi kapalı teklif usulü (artırma) ile şartname dahilinde satışı yapılacaktır.

İŞYERİN NİTELİĞİ

Sıra NoMahallesiPaftaAdaParselB. böl.M2KatıCinsiMuhammen BedeliGeçici Teminat %3
1Selimiye
230

60
  
 3
Net:80,27
Brüt: 114,00
1. KatOfis/   işyeri
605.000,00 TL

18.150.00 TL.

1- İhale, 02.03.2021 Salı günü saat 11.00 de Kemalpaşa Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

2.1.  Satışı yapılacak olan taşınmazın bulunduğu konumu itibariyle şehir meydanında aile çay bahçesi ve çocuk oyun alanının yanında olması göz önünde bulundurularak , gerçek kişilere satışı uygun görülmemiş olup , ilçe ve belediyemiz  sınırları içerisinde kamu yararına yönelik  faaliyet göstermekte olan  sivil toplum kuruluşları ( dernek , birlik , oda vb.) siyası parti tüzel kişilikleri katılabilirler .

 2.2. İç Zarf .
     a) Teklif mektubu (örneği şartname ekinde verilecektir)
,

2.3. Dış zarf

 • 2.3.1- İç zarf (teklif mektubunu içeren iç zarf),
 • 2.3.2- Geçici teminat makbuzu veya Geçici Teminat mektubu olursa süresiz olacak,
 • 2.3.3- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • 2.3.4-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin  (2.3.3)  deki esaslara göre temin edecekleri belge,
 • 2.3.5- İmza sirküleri, 

1- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin  noter tasdikli imza sirküleri,

3-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

 • 2.3.6- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 • 2.3.7- İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
 • 2.3.10-  Şartname alındı belgesi. 100 TL (Yüztürklirası),
 • 2.3.11-  Belediyemize her türlü  borcu olmadığına dair belge,

3- Dış Zarfın kapatılması: Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarf olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenmesi veya imzalanması gerekmektedir.

4- ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektubu ve geçici teminat dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

5- Ayrıca istenilen bütün belgeler bir yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

6- İhaleye katılacaklar ihale dosyasını 100,00TL ( yüzTürkLirası) bedelle satın almaları zorunludur.

7- İhale Şartnamesi Kemalpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde görülebilir.

8- İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9- Teklif zarfı posta yoluyla yollanabilir. Postadan dolayı geciken teklif zarfları kabul edilmez.

10- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeleri kapsayan dosyayı, 02.03.2021 Salı günü saat 11.00’a,kadar Belediye Encümenine (Mali Hizmetler müdürlüğüne) teslim etmeleri gerekmektedir.

11- İhale ile ilgili tüm vergi, resim, harç,  alım satım ve gazete ilan gideri alıcıya aittir .

12- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir