Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 253 0

Aydın PTT Başmüdürlüğüne Ait 10 Adet Taşınmaz Satılacaktır…

Paylaş:

Güncel: 19.01.2020

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı: Aydın ili, Efeler ilçesi, Cumhuriyet mah. 1999 Sok. No: 4 adresinde kayıtlı tapunun 443 ada, 78 parselinde kayıtlı, 10 adet bağımsız bölümden oluşan ve bağımsız bölümlerin toplam alanı 1.270,00-m² olan taşınmaz

İşin Yapılacağı Yer: Efeler/Aydın,

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 13.02.2020 — 10:00,

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Fatih mah. Çevre Bulvarı No: 42 Efeler / AYDIN

İhale Usulü: İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,

İhale Türü: Satış,

1- Aydın PTT Başmüdürlüğü mülkiyetinde bulunan Aydın ili, Efeler ilçesi, Cumhuriyet mah. 1999 Sok. No: 4 adresinde kayıtlı tapunun 443 ada, 78 parselinde kayıtlı, 10 adet bağımsız bölümden oluşan ve bağımsız bölümlerin toplam alanı 1.270,00-m² olan taşınmaz kapalı zarf-açık arttırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2- İhalenin yapılacağı yer: Fatih mah. Çevre Bulvarı No: 42 Efeler / AYDIN adresinde olup, Telefon No: 0 256 214 88 08 Faks No: 0 256 212 24 81, Elektronik posta adresi : [email protected] dir.

3- İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü’nde (Fatih mah. Çevre Bulvarı No: 42 Efeler/AYDIN) çalışma saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı adresten 100,00-TL (Yüz Türk Lirası) bedelle temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale şartnamesini satın almaları zorunludur. Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

4- İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için en geç 13.02.2020 Perşembe günü Saat 10:00’a kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen miktarda Geçici Teminat (Teminatın nakit olması durumunda tahsilat makbuzu, ya da Banka Teminat Mektubu) ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri) vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Şartname ile birlikte en geç 13.02.2020 Perşembe günü Saat 10:00’a kadar Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Son teklif verme saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile faks, mail, teleks ve telgrafla yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, resim, harç tapu masrafı vb. diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir.

6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) gündür.

7- Taşınmazın satışı ile ilgili ihale 13.02. 2020 Perşembe günü ve saat 10:00’da Aydın PTT Başmüdürlüğü (Fatih mah. Çevre Bulvarı No: 42 Efeler/AYDIN) Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8- Taşınmazın muhammen bedeli 1.600.000,00-TL (Bir MilyonAltıYüzBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 48.000,00-TL (KırkSekizBin Türk Lirası) dir.

9- İdaremiz bu ihaleyle ilgili olarak ihale kanunlarına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir