Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 216 0

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arsa Satışı Yapıyor….

Paylaş:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Arsa Satışı Yapıyor….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Yukarıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.04.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

SIRA NOİLÇESİ


MAHALLESİ
PAFTAADAPARSELYÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
VASFIADRESİİMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACIMUHAMMEN BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE TARİH VE SAATİ
1Karesi


PAŞAALANI
l19C09D4B9359126.724,55ArsaPaşaalanı Mah. 1. Sema Sok. No:3E:2.00 Yençok: Mania her cepheden 5 metre yaklaşma mesafeli TİCK (Ticaret+Konut)47.500.000,00-TL1.425.000,00- TL10.04.2020
15:00

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait yukarıda, tapu, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında, şartname esasları dahilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihaleleri yapılacaktır.

1-İdarenin Adı: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
a)Adresi: Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR
b)Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320
c)Elektronik Posta Adresi: [email protected]ıkesir.bel.tr
2- İhale Konusu Taşınmaz
a) Niteliği, türü ve miktarı: Yukarıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı
b) Yerleri: Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9359 ada 1 parsel
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati: 10.04.2020 Cuma Günü Saat: 15:00’de

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.

ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.

i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

j) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

k)Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 2.000,00-TL ( İki Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

6- Başvuru dosyaları 10.04.2020 Cuma günü saat: 14:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

8- Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 9359 ada 1 parselin satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin % 60’ı peşin kalanı 10 eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli ödenmesi halinde, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecek ve vade farkı uygulanmayacaktır.

Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. Maddesinde düzenlenmiştir.

9- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir