Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünden İmarlı Kamping Alan Satışı

✔ Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünden İmarlı Kamping Alan Satışı
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-86.png

1- Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı Mevkiinde bulunan ve yukarıda bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazın hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde satışı yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıda sayılan belgeleri Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

a)- Geçici teminatın yatırıldığına dair Makbuz ya da Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz geçici teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu Senetler yerine düzenlenen belgeler,

b)- Yasal yerleşim yerini gösterir belge,

c)- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

d)- Gerçek Kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ile Nüfus Cüzdanı suretini vermeleri, Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri,

e)- Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletname, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

3- Satılacak taşınmazın ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi, talep üzerine ihale bedelinin 1/4 ‘ü peşin, kalan kısmına Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (iki) yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 taksit yapılabilecektir.

4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı D.İ.K nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce
komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5- İhale dosyası ve şartnamesi mesai saatleri içerisinde Ayvalık Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

TLF. 0 266 312 31 02

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok