Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 236 0

Balıkesir Toplu Konut A.Ş.’ye Ait Olan 14.051 m² Arsa Satılacaktır…

Paylaş:

Balıkesir Toplu Konut A.Ş.’ye Ait Olan 14.051 m² Arsa Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 08.04.2020 — saat: 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis, 2. Kat Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

Mülkiyeti BALIKESİR TOPLU KONUT A.Ş. ait aşağıda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, satış şartları belirtilen, tapuda Balıkesir İli Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi 8744 ada 3 parsel olarak kayıtlı taşınmazın kapalı teklif usulüne göre şartname esasları dahilinde satış ihalesi yapılacaktır.

1-Şirketin Adı: BALIKESİR TOPLU KONUT A.Ş.
a) Adresi: Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi Kurtdereli Sokak No: 9A Karesi / BALIKESİR
b) Telefon ve Faks Numarası: 266 245 00 90-266 245 00 91
c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
2-İhale Konusu
a) Niteliği, türü ve miktarı: Aşağıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazın satışı
b) Yerleri: Balıkesir İli Karesi İlçesi 2. Sakarya Mahallesi 8744 ada 3 parsel
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis, 2. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati: 08.04.2020 Çarşamba Günü Saat: 16.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2020 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

  • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
  • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d)Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
e)Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur,
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
k) Teklif mektubunu içerir iç zarf,
l) İhale şartnamesinin 27. maddesi uyarınca noterden düzenlenmiş taahhütname,

5- İstekli Noterden alınmak kaydıyla;

“Balıkesir İli Karesi İlçesi, 2.Sakarya Mahallesi, 8744 Ada 3 Nolu Parselin satış İhalesinin uhdemde kalması halinde;
İhale Şartnamesinin 27. Maddesi uyarınca 8744 Ada 3 Parsel üzerinde mülkiyeti Balıkesir Toplu Konut A.Ş.’ye ait mevcut satış ofisi ve örnek daire de Balıkesir Toplu Konut A.Ş.’nin onayı olmadan tadilat veya benzeri herhangi bir değişiklik yapmayacağımı,
Balıkesir İli Karesi İlçesi, 2.Sakarya Mahallesi, 8744 Ada 3 Parsele ait ihale dosyası eki Karesi Belediyesinden alınan İmar Durumu belgesinde belirtilen KAKS/Emsal (2,00) durumdadır. Yapılaşma koşulları için hazırlanan plan tadilat dosyası ile KAKS/Emsal (1,50) olarak revize edilmesi uygun görülmüş olup, tadilat için Belediye Meclis onayı işlemleri hali hazırda devam etmektedir.
Oluşacak azalma halinde, söz konusu karara karşı yasal yollara başvuru hakkımdan feragat ettiğimi, hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğimi, aleyhte ve lehte hak kaybı talebinde bulunmayacağımı kayıtsız, şartsız, kabul, beyan ve taahhüt ederim”
İhale dosyasında ekte düzenlenmiş taahhüdü sunacaktır.

6- İhale dokümanı Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis, Giriş Kat İdari ve Mali Hizmetler 500,00-TL (Beş yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

7- Başvuru dosyaları 08.04.2020 Çarşamba günü saat: 16.00 kadar Balıkesir Toplu Konut A.Ş. Merkez Ofis, 2. Kat Toplantı Salonuna teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

9- Satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.

10- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLÇESİADAPARSELYÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
VASFIADRESİİMAR PLANINDAKİ KULLANIM AMACIMUAMMEN BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
KARESİ8744314.051m²ARSA2. Sakarya Mahallesi 219. SokakKONUT TİCARİ14.500.000 TL ( On dört milyon beş yüz bin )435.000 TL08.04.2020 Çarşamba16.00

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir