Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 243 0

Balıkesir Valiliği’nden Manyas’da Konut Satış İhalesi

Paylaş:

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Çarşı Mahallesi, Hükümet Caddesi 100 ada, 2 parsel numaralı, 119m² yüzölçümlü ve 1/1 hisseli,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.01.2020 — 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu – Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR
İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
İhale Türü: Satış,

İrtibat numarası: (266) 2435800

1-İHALENİN KONUSU;

Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Çarşı Mahallesi, Hükümet Caddesine bulunan, tapuda 100 ada, 2 parsel numaralı, 119m² yüzölçümlü ve 1/1 hisseli “Kargir İki Katlı Ev” vasfıyla Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazın satışı.

2-MUHAMMEN BEDELİ;

2.1- Muhammen bedeli: 1.000.000,00 TL (BirMilyonTL)
2.2- Geçici teminatı: 30.000,00 TL (OtuzBin TL) (geçici nakit teminatlar Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR 96 0001 0000 4567 8145 9850 14 nolu hesabına yatırılacaktır.)
2.3- İhale Tarihi ve Saati: 21.01.2020 Salı günü saat 11:00’de.
2.4- İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif” Usulü.

3- İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1- Şartname temini: Şartname, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan hizmet binasından 500,00 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli isteklinin vergi/kimlik numarası ve ihale açıklaması yapılarak Başkanlığımızın Halk Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR25 0001 2009 2410 0006 0001 33 no.lu hesaba yatırılacaktır.
3.2- İhalenin yapılacağı yer: İhale, Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.
3.3- Tekliflerin verileceği yer: İstenilen belgeler ve teklifler, Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No:7 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda hazır bulunacak komisyon huzurunda verilecektir.
3.4- Son Başvuru Tarihi ve Saati: 21.01.2020 Salı günü saat 11:00

4- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

4.1 Gerçek kişi istekliler için;

a- T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir),
b- İkamet adresini gösteren onaylı Nüfus Kayıt Örneği,
c- Noter tasdikli imza beyannamesi,
d- İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
e- Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,
f- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 500,00 TL’lik banka makbuzu,
g- Vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
h- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.
ı- Şartnamenin 6. Maddesine uygun şekilde düzenlenmiş kapalı zarf içinde teklif mektubu.

4.2 Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için;

a- Tüzel kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,
b- Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,
c- Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,
d- İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi, vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
e- Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,
f- Oda kayıt belgesi,
g- İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
h- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
ı- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 500,00 TL’lik banka makbuzu,
i- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
j- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi.
k- Şartnamenin 6. Maddesine uygun şekilde düzenlenmiş kapalı zarf içinde teklif mektubu.

4.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları için;

Tüzel kişilerden istenilen (d) (e) (g) (ı) (k) maddelerinde belirtilen belgeler.

5- Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir