Balıkesir Valiliğinden Manyas’da Konut Satış İhalesi

✔ Balıkesir Valiliğinden Manyas’da Konut Satış İhalesi
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Çarşı Mahallesi, Hükümet Caddesi 100 ada, 2 parsel numaralı, 119m² yüzölçümlü ve 1/1 hisseli,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 21.01.2020 — 11:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonu – Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi / BALIKESİR
  • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü: Satış,
  • İrtibat numarası: (266) 2435800
✔ Balıkesir Valiliğinden

1- İHALENİN KONUSU;

Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Çarşı Mahallesi, Hükümet Caddesine bulunan, tapuda 100 ada, 2 parsel numaralı, 119m² yüzölçümlü ve 1/1 hisseli “Kargir İki Katlı Ev” vasfıyla Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazın satışı.

2- MUHAMMEN BEDELİ;

2.1- Muhammen bedeli: 1.000.000,00 TL (BirMilyonTL)

2.2- Geçici teminatı: 30.000,00 TL (OtuzBin TL) (geçici nakit teminatlar Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR 96 0001 0000 4567 8145 9850 14 nolu hesabına yatırılacaktır.)

2.3- İhale Tarihi ve Saati: 21.01.2020 Salı günü saat 11:00’de.

2.4- İhale Usulü: İhale 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif” Usulü.

3- İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ:

3.1- Şartname temini: Şartname, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Müdürlüğünün Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi / BALIKESİR adresinde bulunan hizmet binasından 500,00 TL karşılığında temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir.

Şartname bedeli isteklinin vergi / kimlik numarası ve ihale açıklaması yapılarak Başkanlığımızın Halk Bankası Balıkesir Şubesi’nde bulunan TR25 0001 2009 2410 0006 0001 33 no.lu hesaba yatırılacaktır.

3.2- İhalenin yapılacağı yer: İhale, Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi / BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda yapılacaktır.

3.3- Tekliflerin verileceği yer: İstenilen belgeler ve teklifler, Karesi Mah. Dokumacılar Sokak No: 7 Karesi / BALIKESİR adresinde bulunan, Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda hazır bulunacak komisyon huzurunda verilecektir.

3.4- Son Başvuru Tarihi ve Saati: 21.01.2020 Salı günü saat 11:00

4- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

4.1 Gerçek kişi istekliler için

a- T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir),

b- İkamet adresini gösteren onaylı Nüfus Kayıt Örneği,

c- Noter tasdikli imza beyannamesi,

d- İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

e- Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

f- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 500,00 TL’lik banka makbuzu,

g- Vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

h- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

ı- Şartnamenin 6. Maddesine uygun şekilde düzenlenmiş kapalı zarf içinde teklif mektubu.

4.2 Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için

a- Tüzel kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,

b- Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,

d- İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi, vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

e- Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu,

f- Oda kayıt belgesi,

g- İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

h- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

ı- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair 500,00 TL’lik banka makbuzu,

i- İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

j- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi.

k- Şartnamenin 6. Maddesine uygun şekilde düzenlenmiş kapalı zarf içinde teklif mektubu.

4.3 Kamu Kurum ve Kuruluşları için

  • Tüzel kişilerden istenilen (d) (e) (g) (ı) (k) maddelerinde belirtilen belgeler.

5- Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok