Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 304 0

Bitlis Belediyesinden 24 Adet İşyeri Satış İhalesi…

Paylaş:

Güncel: 17.01.2020

Mülkiyeti Bitlis Belediyesine ait olan, Bitlis ili Merkez Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numarası, yüzölçümü, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı 24 (Yirmidört) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

1- İDARENİN

Adresi : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
Telefon: 0434 228 6310-11-12 (152 Dahili)
İhale Dokümanının Görülebileceği Adres :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
İnternet Adresi : www.bitlis.bel.tr
2- İHALE TARİHİ: 30/01/ 2020 Tarihinde Saat: 09:00 – 14:40

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER: Belediye Hizmet Binası 2. Kat

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ: Aşağıya çıkartılmıştır.

MahalleBlok NoDaire NoKonut TipiAlan (m²)Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1HüsrevpaşaB-Blok24-25İşyeri56,53124.648,653.750,0030.01.202009:00
2HüsrevpaşaC-Blok30İşyeri34,6376.359,152.300,0030.01.202009:20
3HüsrevpaşaC-Blok35-36İşyeri69,27130.920,303.950,0030.01.202009:40
4HüsrevpaşaC-Blok37-38İşyeri71,10134.379,004.050,0030.01.202010:00
5HüsrevpaşaC-Blok39-40İşyeri67,46127.499,403.850,0030.01.202010:20
6HüsrevpaşaC-Blok41-42İşyeri69,26130.901,403.950,0030.01.202010:40
7HüsrevpaşaC-Blok43-44İşyeri69,26130.901,403.950,0030.01.202011:00
8HüsrevpaşaC-Blok45-46İşyeri71,10134.379,004.050,0030.01.202011:20
9HüsrevpaşaB3-Blok9İşyeri51,90130.788,003.950,0030.01.202011:40
10HüsrevpaşaE-Blok92İşyeri37,0436.002,881.090,0030.01.202014:00
11HüsrevpaşaE-Blok96İşyeri41,0339.881,161.200,0030.01.202014:20
12HüsrevpaşaA-Blok111-112-113-114-115-116-İşyeri160,02504.063,0015.130,0030.01.202014:40

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyenin Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 200.- TL. karşılığında şartname almaları şarttır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise bunların Belediyemiz veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9. Borcu yoktur yazısı (Belediyeden alınacak)

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

10– İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya aittir.

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir