Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 313 0

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden Bitez’de Tatil Evi Satışı Yapılacaktır…

Paylaş:

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden Bitez’de Tatil Evi Satışı Yapılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Bitez Aktur Sitesi içerisinde bulunan 370 ada 1 parsel sayılı 1.434,47.m2 yüzölçümlü bahçeli kargir yedi adet tatil evi vasıflı taşınmazın 12/73 arsa paylı G Blok 7 numaralı bağımsız bölümü,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış
,

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü uyarınca yapılacaktır.
1- İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde Milli Emlak Müdürü Odasında toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil belgesi ve faaliyet belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)
3- Yapılacak ihalede, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir.
4- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5(beş) yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.Satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir