Bulancak Belediyesine Ait 4 Adet Dükkan İhale İle Satılacaktır

✔ Bulancak Belediyesine Ait 4 Adet Dükkan İhale İle Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Bağlı ve İlgili Kuruluş : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : Giresun Bulancak İlçesi, Bulancak Mahallesi 72 ada 26 parselde kayıtlı 172 m² 4 adet dükkanın satışı yapılacaktır
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 11.02.2020 — saat: 11:30
 • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 11.02.2020 — saat: 11:30
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Bulancak Belediyesi Meclis toplantı salonu ( Bulancak Mahallesi Terazi Sokak No: 5 )
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
 • İhale Türü : Satış,
✔ Bulancak Belediyesinden

1 – Mülkiyeti Bulancak Belediyesine ait, Bulancak Mahallesi tapunun 72 ada 26 parselinde kayıtlı 4, 5, 6 ve 7 nolu dükkân nitelikli bağımsız bölümlerin satış ihalesi Bulancak Mahallesi Terazi Sokak No: 5’de bulunan Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c bendi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır.

İhalede 4 bağımsız bölüm için tek teklif verilecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-206.png

2 – İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde 500,00-TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

3 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

 1. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 2. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),
 3. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),
 4. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
 5. Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 6. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 7. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 8. Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 9. Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi,
 10. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
 11. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen oranda geçici teminat,
 12. İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

4 -Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

5 – Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Personel: Eren TÜREDİ
Tel: 4442844 – Dahili (107)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok