Burdur Belediye Başkanlığından Arsa satış İhalesi

✔ Burdur Belediye Başkanlığından Arsa satış İhalesi

Mülkiyeti Burdur Belediye Başkanlığına ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Burdur Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.

1) İhalelerin Tarihi ve Saati : 20.02.2020 Perşembe Günü –Saat:14:10

2) İhalelerin Yapılacağı Yer : Burdur Belediyesi Halı Sarayı Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu. Pazar Mah. Belediye Cad. No:9 Merkez BURDUR

3) İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve
devamına göre Kapalı Teklif Usulü

4) İhale şartnameleri : Burdur Belediyesi Halı Sarayı Hizmet Binası Pazar Mah. Belediye Cad. No:9 Merkez BURDUR Mali Hizmetler Müdürlüğü- İhale Biriminden temin edilebilir. Tel: 0248 233 33 41 (142) Faks: 0 248 233 24 04

5) Şartname Bedeli : 200,00 TL.

6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1- Dış zarf: Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a. Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b. Kanuni ikametgâh sahibi olduğuna dair ikametgâh belgesi, (Gerçek Kişiler),

c. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d. Ticaret Sicil Gazetesi. (Tüzel Kişiler)

e. Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname.

f. Geçici Teminat. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g. İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, İstekli şahıs ise noterden alınmış imza beyannamesi.

h. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

i. İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması.

j. Şartname bedelinin yatırılarak satın alındığına dair makbuz.

k. SGK ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair belge.

l. Adli Sicil Kaydı belgesi

m. Mali durumuyla ilgili bankalardan ve Mali Müşavirlikten alınacak belgeler.

o. Milli Eğitim Bakanlığından özel okul yapma ön izin belgesi almış olmak.

7) Teklif mektuplarının en geç 20.02.2020 Perşembe günü saat 14:10′ a kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır.

Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-85.png

Burdur Belediyesi İnternet Adresi: http://www.burdur-bld.gov.tr

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok