Çarşamba Belediyesine Ait Taşınmazlar İhale İle Satılacaktır

✔ Çarşamba Belediyesine Ait Taşınmazlar İhale İle Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 13.02.2020 — saat: 10:00,
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Hizmet Binası Encümen Salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Çarşamba Belediyesinden

Mülkiyeti Çarşamba Belediyesi’ne ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre (açık teklif usulü) satılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-44.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-45.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-46.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-47.png

1-İhale Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda 13.02.2020 Perşembe günü saat 10’de başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.


2- İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3- İhaleye iştirak edecek olanlar aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir..

İSTEKLİLERDEN (GERÇEK KİŞİ ) İSTENECEK BELGELER

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,( Her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacak)

b) Teklif Mektubu (Sadece kapalı Teklif Usulü için, Şartname eklerinde örneği mevcut)

c) Geçici Teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus Kayıt örneği (Nüfus müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

f) Gerçek kişiler için İmza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtl olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

4-İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

5- Söz konusu gayrimenkullerin satışı ile ilgili detaylar şartname ve eklerinde görülebilecektir.

6- İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Belediye Encümeni yetkilidir
İlan olunur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok