Çiğli Vergi Dairesi Gayrimenkul Satış İlanı

✔ Çiğli Vergi Dairesi Gayrimenkul Satış İlanı

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 22.04.2020 — saat: 10:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü/İZMİR
  • İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
  • İhale Türü : Satış,

1- Satışı yapılacak Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde sokak ve kapı , daire numarası:
Nergiz Mahallesi Zeki Şenoğlu Sokak No: 27/1 Karşıyaka/İZMİR

2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları :

İzmir Karşıyaka İlçesi Karşıyaka Tapu Sicil Müdürlüğü Nergiz Mah.250 Ada, 110 Parsel 17/1589 Cilt/Sayfada kayıtlı 4/40 arsa paylı gayrimenkul Zemin.+ Asma kat 1 nolu bağımsız bölümden oluşan Dubleks Mesken. olup, söz konusu taşınmaz onaylı mimari projeye göre brüt 117 m² dir.

Taşınmaza ulaşım için Girne Bulvarı üzerinde kuzey istikametinde ilerlerken Nergis İzban sapağı olan 1671 sokağa doğru dönülür. Bu sokak üzerinde 450 m ilerlenir ve sağa alp böke caddesine dönülür. Alp Böke Caddesi üzerinde 90 m sonra konu taşınmazın bulunduğu Zeki Şenoğlu sokağa girilir,Bu sokak üzerinde 25 m ilerledikten sonra sağ kolda 27 kapı numaralı taşınmaza ulaşılır.

3- Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri : 320.000,00 TL

4- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nevi : 24.000,00 TL
Artırmaya iştirak edeceklerden, gayrimenkule biçilmiş rayiç değerin (5. maddede belirtilen miktarın) % 7,5 nispetinde teminat alınır.

Teminat olarak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10’uncu maddesinin 1 ila 4’üncü bentlerinde sayılan, “Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.”, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar kabul edilir.

5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat :
Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü İZMİR 22.04.2020 Çarşamba günü Saat 10:30’da yapılacaktır.

6- Gayrimenkulün satış şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği :

Gayrimenkul satış şartnamesi İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden temin edilebilir veya görülebilir.

7- Teminatın Yatırılacağı yer, teminatın yatırıldığına dair makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği:

Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine 21.04.2020 Salı günü saat 16,30’a kadar makbuz karşılığı yatırılarak satış komisyonuna ibraz edilmesi gerekir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak, 29.04.2020 Çarşamba günü gayrimenkul aynı mahalde ve aynı saate tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9- Hangi masrafların alıcıya ait olacağı :

İhale sonucu satışın gerçekleşmesi durumunda Tapu harcı, KDV ve D.V. alıcı tarafından ödenecektir.

10- İpotek sahibi alacaklarla diğer ilgililerin, gayrimenkul üzerindeki hakları ile faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgelerle birlikte 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri gerekmektedir.

Aksi halde tapu kaydı ile sabit olmadıkça paylaşımdan hariç bırakılacaklardır. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş sayılacaklardır.

11- Taşınmazı satın alanlar ihale bedelini Katma Değer Vergisiyle birlikte derhal öderler. Mühlet verilirse Kama Değer Vergisini derhal, ihale bedelini verilen süre içerisinde nakden ödemek zorundadırlar.

12- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış feshedilerek ilgili gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ yapılmaz. Sadece ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.

İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri, teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca, %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar.

İhale farkı ve %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, kalan bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca takip ve tahsil olunur.

13- İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucunu olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.

Yukarıdaki hususlar dışında başkaca bilgi almak isteyenler 2020/1 dosya numarası ile Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok