Çorum Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz ve Taşınır Malları Satılacak ve Kiraya Verilecektir

✔ Çorum Milli Emlak Müdürlüğünden Taşınmaz ve Taşınır Mallar Satılacak ve Kiraya Verilecektir
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.03.2020 — saat: 08:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Çorum / Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü.
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış ve kira,
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-240.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-241.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-242.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-243.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-244.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-245.png

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı, 2 nolu tabloda yer alan taşınır malların satışı 3 Nolu tabloda yer alan taşınmazların kiralanması 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

c) Kiraya verilecek taşınmazın kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

d) Kiraya verilecek taşınmazın üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde İl Müdürlüğümüz Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok