Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 353 0

Diyarbakır Kulp Ayhan Köyü’nde 3 Adet Tarla İhaleyle Satılacaktır…

Paylaş:

Diyarbakır Kulp Ayhan Köyü’nde 3 Adet Tarla İhaleyle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : 2018/007
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : T.K.D.K. (TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU) Diyarbakır İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu Şanlıurfa Yolu 1. Km. Gündoğan Plaza Kat: 3 Kayapınar/ Diyarbakır
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile T.K.D.K. Diyarbakır İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonu Şanlıurfa Yolu 1. Km. Gündoğan Plaza Kat: 3 Kayapınar/ Diyarbakır adresinde 17.04.2020 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 24.04.2020 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN

Tapu Kaydı Adresi:

 • 1. Taşınmazın bulunduğu yer: Ayhan Köyü Köyiçi Mevkii Ada:205 Parsel:1 Kulp-Diyarbakır.
 • 2. Taşınmazın bulunduğu yer: Ayhan Köyü Köyiçi Mevkii Ada:207 Parsel:1 Kulp-Diyarbakır.
 • 3. Taşınmazın bulunduğu yer: Ayhan Köyü Köyiçi Mevkii Ada:208 Parsel:3 Kulp-Diyarbakır.

İmar Durumu:

 • Söz konusu taşınmazlar 1/1000 ölçekli imar planı dışında bulunmaktadır.

Halihazır Durumu:

1. Taşınmaz ( Ada: 205 Parsel: 1 ) Yüzölçümü 6.264,96 m2’dir.

Söz konusu taşınmaz: Bitki yetiştirme kabiliyeti bakımından 2. Sınıf kuru kıraç tarım arazisi vasfında, toprak derinliği 50-40 cm arası, eğimi yer yer değişkenlik göstermekle beraber %3-5 arası , killi-tınlı toprak çeşidine sahip, köy toplu tarım alanı içerisinde, tarla bitkilerinden buğday arpa gibi ürünlerin yetişebileceği kadar toprak derinliği ve zenginliği olan, kültür tarımına elverişli tarım arazisi niteliğinde, etrafı tel çitle çevrili ve üzerinde kapama bahçe şeklinde 8-10 yaşlarında badem ağaçları bulunmaktadır.

2. Taşınmaz ( Ada: 207 Parsel: 1 ) Yüzölçümü 3.482,22 m2’dir.

Söz konusu taşınmaz: Bitki yetiştirme kabiliyeti bakımından kıraç arazi vasfında, toprak derinliği 40-50 cm arası, eğimi yer yer değişkenlik göstermekle beraber %3-5 arası, killi toprak yapısına sahip üzerinde 10 yaşlarında 15 adet badem ağacı bulunmasının dışında herhangi bir tarımsal faaliyet olmayan ham toprak niteliğindedir.

3. Taşınmaz ( Ada: 208 Parsel: 3 ) Yüzölçümü 2.571,58 m2’dir.

Söz konusu taşınmaz: Bitki yetiştirme kabiliyeti bakımından kıraç arazi vasfında, toprak derinliği 40-50 cm arası, eğimi yer yer değişkenlik göstermekle beraber %3-5 arası, killi toprak yapısına sahip üzerinde 10 yaşlarında 10 adet badem ağacı bulunmasının dışında herhangi bir tarımsal faaliyet olmayan ham toprak niteliğindedir.

Muhammen Değeri:

 • 1.Taşınmaz ( Ada: 205 Parsel: 1 ) 380.533,70 TL. (üçyüzseksenbinbeşyüzotuzüç TL yetmiş Krş) (KDV Oranı : % 18)
 • 2.Taşınmaz ( Ada :207 Parsel: 1 ) 22.163,88 TL. (yirmiikibinyüzaltmışüç TL seksensekiz Krş) (KDV Oranı : % 18)
 • 3.Taşınmaz ( Ada: 208 Parsel: 3 ) 15.776,32 TL. (onbeşbinyediyüzyetmişaltı TL otuziki Krş) (KDV Oranı : % 18)

İhalenin Yapılacağı Saat:

1. Taşınmaz ( Ada:205 Parsel: 1 ) için:

 • Birinci Açık Arttırma: 17.04.2020 Saat: 10.00- 10.15,
 • İkinci Açık Arttırma: 24.04.2020 Saat: 10.00- 10.15,

2. Taşınmaz ( Ada: 207 Parsel: 1 ) için:

 • Birinci Açık Arttırma: 17.04.2020 Saat: 10.15- 10.30,
 • İkinci Açık Arttırma: 24.04.2020 Saat: 10.15- 10.30,

3. Taşınmaz ( Ada:208 Parsel: 3 ) için:

 • Birinci Açık Arttırma: 17.04.2020 Saat: 10.30- 10.45,
 • İkinci Açık Arttırma: 24.04.2020 Saat: 10.30- 10.45,

İrtibat Telefonu: 0412 252 12 89

SATIŞ ŞARTLARI

 • Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır.
 • İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.

Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak ihale açılış rakamını belirler.

Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında;

 • 1.Taşınmaz ( Ada: 205 Parsel: 1 ) için 28.540,02 TL (yirmisekizbinbeşyüzkırkTLiki Krş),
 • 2.Taşınmaz ( Ada: 207 Parsel: 1 ) için: 1.662,29 TL (binaltıyüzaltmışikiTL yirmidokuzKrş),
 • 3.Taşınmaz ( Ada: 208 Parsel: 3 ) için: 1.183,22 TL (binyüzseksenüçTL yirmiikiKrş),

teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.

 • İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini, tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekaletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
 • Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
 • Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
 • Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
 • Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Diyarbakır İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
 • İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir