Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 192 0

Diyarbakır Yenişehir’de Depo ve 6 Adet Mesken İhale Usulüyle Satılacaktır…

Paylaş:

Diyarbakır Yenişehir’de Depo ve 6 Adet Mesken İhale Usulüyle Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 6 adet taşınmaz satışı,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 17.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İnönü Cad. Uçar sokak Tekkapı Karşısı No: 1 Sur/Diyarbakır adresinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Yukarıda özellikleri belirtilen Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Yenişehir mahallesi, Rızvanağa caddesi, Altındağ 2 apartmanında bulunan 6 adet taşınmaz 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesine göre hizalarında yazılı muhammen bedelleri üzerinden 17.03.2020 salı günü saat 10:00’da açık artırma suretiyle satılacaktır.

2- İhale, İnönü Cad. Uçar sokak Tekkapı Karşısı No: 1 Sur/Diyarbakır adresinde Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda sıra ile yapılacaktır.

3- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını mesai saatleri arasında Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünde görebilirler ve 300.- (üçyüz) TL’nin banka hesabına yatırıldığına dair makbuz ile aynı adresten temin edebilirler. İhaleye iştirak edecek olan istekliler ihale dökümanını en geç 16.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar satın almak zorundadırlar.İhale günü yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- İhaleye iştirak etmek isteyen isteklinin Nüfus Cüzdanı suretinin idarece onaylanmış sureti ve ikametgah belgesi. Ortak müracaat edecekler bu belgeleri her bir ortak için ayrı ayrı ibraz edeceklerdir.

5- Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi veya sanayi odası belgesi, teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl alınmış imza sirküsü aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

6- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnameleri ve ihalenin yapıldığı yılda alınmış veya onaylanmış imza sirküleri veya bu belgelerin idarece onaylanmış suretleri,

7- İstekliler yukarıda istenen belgelerle birlikte Geçici teminat makbuzlarının açıklama bölümünde ihalesine katılacakları taşınmazın dosya numarası, ihaleye katılacak şahıs ise T.C Kimlik numarası, katılacak tüzel kişilikse vergi kimlik numarası adı soyadı/ünvanı belirtilerek Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Bankası nezdinde bulunan TR06 0001 5001 5800 7309 6683 13 nolu hesabına yatırılacaktır. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dahili ve süresiz) teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

8- Bu taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, harç, gazete ilan bedeli ile taşınmazın satış bedeli üzerinden kanuni KDV tutarı ile tapudaki ferağ muameleleri alıcıya aittir.

9- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici teminatı bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler belirli bir süre ile tüm ihalelerden yasaklanır.

10- Geçici Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra (iade talep dilekçesi verilmesine müteakip) 15 gün içerisinde aktarılacaktır.

11- İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler taşınmazları görerek ihaleye girmiş sayılacaktır.

12- Telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

13- Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir