Gazipaşa Milli Emlak Şefliği 7 Adet Taşınmazı İhale Usulü İle Satacaktır

✔ Gazipaşa Milli Emlak Şefliği 7 Adet Taşınmazı İhale Usulü İle Satacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : 7 adet taşınmazın satış işi,
  • İşin Yapılacağı Yer : Antalya – Gazipaşa,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 10.03.2020 — saat: 09:00
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Gazipaşa Milli Emlak Şefliğinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-318.png

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Gazipaşa Hükümet Konağı Malmüdürlüğü Müdür Yardımcısı makam odasında ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

2- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde talep edilmesi halinde Gazipaşa Milli Emlak Servisinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

3- İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a-) Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 2886 Sayılı Kanuna göre banka limiti ve kullandırılan limitleri de göstermesi ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Tebligat için Türkiye de adres göstermeleri

c) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) Özel hukuk tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve(c) bentlerinden ayrı olarak belirtilen şartlarda tüze kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri.

d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak girişim beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

4- Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılmayacaktır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

6- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Satışı yapılan taşınmaz KDV’den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 yıl süre ile Emlak Vergisinden muaftır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok