Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 530 0

İzmir Buca’da 346 m² Arsa İhale Yoluyla Satılacaktır…

Paylaş:

İzmir Buca’da 346 m² Arsa İhale Yoluyla Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : İzmir İli Buca İlçesi Buca Tapu Müdürlüğü Dumlupınar Mahallesi 40411 Ada 5 Parselde bulunan 346,00 m2 yüzölçümlü 111/346 hisseli arsa vasıflı gayrimenkul,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 06.05.2020 — saat: 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Şirinyer Vergi Dairesi Müdürü odası,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

1- Satışı yapılacak Gayrimenkulün bulunduğu adres:

İzmir İli Buca ilçesi (Tapuda Dumlupınar) İnönü Mahallesi 672/8 Sokak No: 9 Buca/İZMİR

2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları :

İzmir İli Buca İlçesi Buca Tapu Müdürlüğü Dumlupınar Mahallesi 40411 Ada 5 Parselde bulunan 346,00 m2 yüzölçümlü 111/346 Hisseli Gayrimenkul arsa vasıflı durumundadır. Taşınmazın yer aldığı bölge genellikle konut fonksiyonlu bir bölgedir. Taşınmazın çevresinde İsmail Şekip Uyal Ortaokulu, Buca Otokent ve Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı bulunmaktadır.

3- Gayrimenkulün artırmaya esas olan biçilmiş rayiç değeri: 155.400.- TL

4- Artırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı ve nevi: 11.655.- TL

Artırmaya iştirak edeceklerden biçilmiş rayiç değerinin % 7,5‘i nispetinde olan 11.655,00.TL tutarında teminat alınır. Teminat olarak 10’uncu maddesinin1 ila 4’üncü bentlerinde sayılan “Para, bankalar ve Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz olmak şartıyla Banka Teminat Mektupları, Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlere anapara tekabül eden satış değerleri esas alınır).) Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat alınacaktır.

5- Gayrimenkulün satışını yapılacağı yer, gün ve saat :

06.05.2020 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00’de Şirinyer Vergi Dairesi Müdürü odasında yapılacaktır.

6- Gayrimenkule ait şartnamesinin nereden alınabileceği ve görülebileceği :

Gayrimenkule ait şartname İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Şirinyer Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden temin edilebilir veya görülebilir.

7- Teminatın yatırılacağı yer, teminatın yatırıldığına dair makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği :

Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden Şirinyer Vergi Dairesi adına Açık Arttırma (İhale) saatinden en geç bir saat önce yatıracaklardır. Teminatın yatırıldığına ilişkin olarak Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesinden alacakları alındı (Vergi Dairesi Alındısı – Menkul Kıymetler Alındısı) belgelerini de aynı süre içerisinde Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen olan rayiç bedelin % 75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağının rüçhanı olan alacaklardan fazlaya çıkmadığı veya yapılmış ve yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün sonra 13.05.2020 Çarşamba günü saat 15:00’de, Şirinyer Vergi Dairesi Müdürü odasında tekrar açık arttırmaya çıkarılacaktır.

9- Hangi masraflar alıcıya ait olacaktır :

İhale sonucu satışın gerçekleşmesi durumunda Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tapu Harcı alıcı tarafından ödenecektir.

10- İpotek sahibi alacaklarla diğer ilgililerin, gayrimenkul üzerindeki hakları ile faiz ve masrafa dair iddialarının dayanağı belgelerle birlikte 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde tapu kaydı ile sabit olmadıkça paylaşımdan hariç bırakılacaktır. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş sayılacaklardır.

11- Taşınmazı satın alanlar ihale bedelini, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisiyle birlikte derhal öderler. Mühlet verilirse Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisini derhal, ihale bedelini süre içerisinde nakden ödemek zorundadır.

12- Gayrimenkul kendisine ihale olan kimse, ödemelerini mühletinde yapmadığı takdirde satış feshedilir ve Gayrimenkul Satış Komisyonunca derhal 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır.

Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılamaz. Yalnız ilanla duyurulur ve gayrimenkul en çok artırana ihale edilir.

İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılarla kefilleri, teklif ettikleri bedelle ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlarda, ayrıca %5 faizden müteselsilen sorumlu olurlar.

İhale farkı ve %5 faiz tutarı ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince takip ve tahsil olunur.

13- İhale günü ve zamanında ihaleyi sekteye uğratacak veya sonucuna olumsuz etkileyecek herhangi bir durum olması halinde, ihalenin yapılıp yapılmayacağı hususunda Satış Komisyonu yetkilidir.

14- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere tebliğ edilmiş sayılır.

Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenler, Şirinyer Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir