Kastamonu/Taşköprü’de 2 Adet Arsa İhaleyle Satışa Sunulacak

✔ Kastamonu/Taşköprü’de 2 Adet Arsa İhaleyle Satışa Sunulacak
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Kastamonu Taşköprü Armutlu Mahallesi’nde 2 adet arsanın satış ihalesi,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.02.2020 — saat: 10:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Taşköprü Milli Emlak Şefliği,
  • İhale Usulü : 4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü,
  • İhale Türü : Satış,

1- Aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Taşköprü Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-43.png

2- İhaleye katılacak isteklilerin;

a) İhalesine girecekleri taşınmazın hizasında belirtilen Geçici Teminatlarını yatırdıklarına dair belgeyi yada mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir) banka teminat mektuplarını yada Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri, Taşınmaz satış ve kiralama ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, temin olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,

b) Gerçek kişilerin;Yasal Yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesi, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini, vekaleten ihaleye katılacakların ise ayrıca noter tasdikli vekaletnamelerini,

c) Tüzel kişilerin ise;vergi kimlik numaralarını ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış idari merkezlerinin kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,

d) İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, (5403 sayılı Kanun kapsamında olup, bölünmez büyüklüğün altında kalan taşınmaz mallar hariç) İhale başlama saatine kadar Komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3- İhaleler ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler Pazartesi, Salı Çarşamba günleri mesai saatleri içerisinde Taşköprü Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak, taşıt ise bulunduğu yerde görülebilir.

4- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlardan (KDV, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır.Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5- Faks ve elekronik postayla yapılacak müracaatlar ile posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Yasanın 37. Maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. Maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5. Maddesi gereğince ;Hazineye ait taşınmazların satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000 (Beşbin) TL’yi bu sınırlar dışında ise 1.000,00 (Bin) TL’yi aşması ve talep edilmesi halinde bedelin ¼ ü peşin kalanı en fazla iki yılda ,eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde yürürlükteki kanuni faiz oranı (%9) uygulanmak suretiyle taksitli ödeme yapılabilecektir.

7- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://www.milliemlak.gov.tr,https://Kastamonu.csb.gov.tr ve www.taskopru.gov.tr internet adresinden görülebilir.

8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok