Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 161 0

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Otel Arsası Satacaktır…

Paylaş:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Otel Arsası Satacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 15.591,90 m2 yüzölçümlü turistik tesis alanı (otel arsası),
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 31.03.2020 — saat: 14:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü : Satış,

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait, Melikgazi ilçesi, Erciyes Mahallesinde bulunan 8262 ada 1 parsel 15.591,90 m2 yüzölçümlü turistik tesis alanı (otel arsası), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

1- İhale 31.03.2020 Salı günü saat 14.05’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır),

c- Gerçek kişilerde ikametgah ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

e- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f- 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname. 

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4- Son müracaat tarihi 31.03.2020 Salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

  • İlçesi : Melikgazi,
  • Mevkii : Erciyes,
  • Ada Parsel : 8262 /1
  • Muhammen Bedel: 3.900.000,00-TL
  • Geçici Teminat : 117.000,00-TL
  • Açıklama : Turistik Tesis (Otel) Alanı,

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir