Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 479 0

Kayseri/Melikgazi’de 19 m² Büro SGK’dan Satılıktır…

Paylaş:

Kayseri/Melikgazi’de 19 m² Büro SGK’dan Satılıktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : 2017/008
Niteliği, Türü ve Miktarı : 19 m² Büro
İşin Yapılacağı Yer : Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Köşk Mahallesi Talas Bulvarı No: 77/A Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlü Binası 1. Kat Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış,
İhale Türü : Satış,

İLİ : KAYSERİ
İLÇESİ : MELİKGAZİ Dosya No: 2017/008
TAPU KAYDI : Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Hacımansur Mah., 2603 Ada ve 9 Nolu Parselde kayıtlı 583,16 m² alanlı arsa ve üzerindeki 1. Kat 41 nolu bağımsız bölümdeki Büro satış işlemidir.
GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Şht.Miralay Nazım Bey Bulv. Özçalışkanlar İş Merkz. 1. Kat. No: 11/108

İMAR DURUMU:

Melikgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Melikgazi ilçesi, Hacımansur mahallesi,. kaim tapunun 2603-ada, 9 parsel numarasın da kayıtlı taşınmaz yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Sit alanı koruma amaçlı imar planında 18×18 ebatlarında ve Hmax=10.50 m. Yapılaşma şartlarına sahip ticaret alanı ve kısmende yol alanı olarak planlı alanda bulunmaktadır.

YERİ VE ÇEVRE ÖZELLİKLERİ: 

Değerlemeye konu Büronun bulunduğu Özçalışkanlar İşhanı şehrin merkezi bölgesinde konumludur. Binanın bulunduğu bölge şehrin en eski yerleşim bilgelerinden olup cadde üzerindeki binalar 6-7 katlı 1980 li yıllarda yapılmış binalardır.

İş merkezinin bulunduğu bölge halk arasında amele pazarı olarak bilinmektedir.

Kayseri şehir merkezinden binaya ulaşım için şehrin ana arterlerinden İnönü bulvarında güney yönde devam edilir, sonrasında Mevlana caddesine dönülerek kuzey yönünde 360 mt. devam edilir ve sağa Şehit Miralay Nazım bey bulvarına dönülür, batı yönde 60 mt. sonra sol tarafta kalan 11 dış kapı numaralı işhanında birinci katta bulunan 108 iç kapı numaralı bürodur.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:

 • Ana gayrimenkul 583,16 m2 yüz ölçümlü arsa üzerine tek yapı kütlesinde betonarme karkas olarak inşa edilmiştir.
 • Bina Bodrum+Zemin+7 normal katlıdır.
 • Bina girişi güney ve kuzey taraftan zemin kattan sağlanmaktadır.
 • Bodrum katta: Sığınak, kazan dairesi ve 13 adet dükkan;
 • Zemin katta: 20 adet dükkan; 7 normal katta, her katta 9 adet olmak üzere 63 Büro niteliğinde, 1 çay ocağı niteliğinde, 33 dükkan niteliğinde Toplam 97 bağımsız bölüm bulunmaktadır.
 • Bina girişi ve kat holü zeminleri karo mozaik kaplama, merdivenler şap mozaiktir.
 • Merdiven kovası duvarları 1 mt. Kotunda mermer kaplama olup, sıva üzeri boyadır.
 • Bina içerisinde kat aralarında ortak kullanım için WC lavabo bulunmaktadır.
 • Bina girişi holü, merdiven ve duvarlarının oldukça yıpranmış ve bakıma ihtiyaç duyduğu görülmüştür.
 • Binada 1 adet asansör bulunmaktadır.
 • İş merkezinin içerisinde büro kapılarına kadar doğalgaz tesisatı döşelidir.
 • Büronun içerisine girilemediği için yerinde ölçüm ve inceleme yapılamamıştır.
 • Projesine göre Bürüt 19 m2 güney cepheli tek odalı büro’dur. Kapısı çelik kapıdır.
 • Büro içerisinde doğalgaz bağlantısı bulunmamaktadır. Ayrıca doğalgaz sayacının olmadığı görülmüştür.

Dışarıdan görülebilen şekli ile değerlendirilmiştir. Gayrimenkulün değerlemesinde “Emsal Karşılaştırma Yöntemi” kullanılmıştır.

MUHAMMEN BEDELİ VE TEMİNAT:

Muhammen Bedeli: 47.500,00.-TL, Teminatı: 3.563,00.- TL. İhale Saati: 10:00- 10:05 arası,

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Gayrimenkul Satış Komisyonumuzca, Köşk Mahallesi Talas Bulv. No: 77/A Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz Binası 1. Kat Toplantı Salonunda 19.03.2020 Perşembe günü saat 10:00-10:05 arası, 6183 Sayılı Kanuna göre yapılacak açık artırma ihale usulü satılacaktır.

Taşınmaz; birinci artırmada verilen bedelin, muhammen bedelinin %75’ini; rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana ihale edilir. Birinci ihalede yukarıda yazılı miktar elde edilmemişse en çok artıranın taahhüdü geçerli olmak şartıyla ikinci artırma 26.03.2020 çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’sini; rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Alıcı, satışın tamamlanmasından ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez. Birinci artırmada istekli çıkmazsa ikinci artırmada da 6183 Sayılı Kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranır.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin muhammen bedelin %7,5 oranındaki pey akçesini karşılayacak; 6183 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 1 ila 4. fıkralarında sayılan parayı, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetlerin yerine düzenlenen belgeleri, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (en yakın borsa cetveli üzerinden %15 noksanıyla nazara alınacaktır ) gibi kıymetlerden birini satıştan önce Müdürlüğümüze vermeleri gerekir.

3- Satış, gayrimenkul üzerindeki diğer haklar gözetilmeden ari olarak yapılır. İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin ve varsa irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içerisinde müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Pey ipotekli borç nazarı itibara alınmadan sürülür. Ancak; gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmeyip satış bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır ve bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

5- Satış bedeli peşin ödenir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün süreyle artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale edilir.

Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve zararlardan mesuldür. İhale farkı ve zararlar ayrıca hükme hacet kalınmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi % 5 faizi ile birlikte 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre kendisinden tahsil olunur.

6- Satış bedeline göre %18 KDV, binde 5,69 Damga Vergisi ve %1 Tellaliye bedelleri kalan satış bedellerinin yatırıldığı gün veya ertesi günün mesai bitimine kadar yatırılması zorunludur. Gecikmeden oluşacak faiz ve cezalar alıcıya aittir.

7 – Taşınmazın Aynından Doğan Vergisi ihale bedelinden ödenir. Resmi İhale Pulu, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Tellaliye Resmi, tapu alım satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Taşınmazdaki kiracı, mal sahibi ve diğer kişilerin tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından sağlanacaktır.

8- İhale anında ihale komisyonunun uygulamaları geçerli olup, pey sürümleri en az 100.- TL’nin katları şeklinde olacaktır.

9- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüz binasının -2. (eksi 2) katında bulunan İcra Satış Servisinde görülebilir. Şartname örneğini İsteyene, masrafı ödemesi şartıyla adresine gönderilir. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklardır. (0352 222 49 79’dan 1559-1680)

10- İş bu taşınmaz ilanı, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen tüm taraflara (Haciz koyduran, takyidat’ı olan, alacaklı, borçlu ve 3. şahıslara) ilanen tebligat yerine geçer.

11- Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Her katılımcının şartnameyi okuduğu, hükümlerini kabul ettiği varsayılır.

12- 6183 Sayılı Kanunun 108. Maddesinde belirtilen Kurum çalışanı ve eşlerine ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları açık arttırmaya katılamazlar. Bu malları üçüncü şahıslar vasıtasiyle veya üçüncü şahıslara satın aldırıp onlardan beş sene müddetle teferruğ suretiyle dahi satın alamazlar.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir