Kdz. Ereğli Belediyesine Ait 25 Adet Dükkan İhaleyle Satılacaktır

✔ Kdz. Ereğli Belediyesine Ait 25 Adet Dükkan İhaleyle Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : İlçemiz Kışla Mahallesi tapunun 982 ada 6 parsel de kayıtlı bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 60m2 kullanım alanlı 25 adet dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satışı işidir.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.02.2020 — saat: 14:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Kdz. Ereğli Belediyesi Toplantı Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No: 39’da
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Kdz. Ereğli Belediyesinden

1- İHALENİN NEVİ:

İlçemiz Kışla Mahallesi tapunun 982 ada 6 parsel de kayıtlı bulunan, mülkiyeti Belediyemize ait olan 60 m² kullanım alanlı 25 adet dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile satışı işidir.

2- İHALE DÖKÜMANININ KAPSAMI:

1- İhale İlanı

2- İhale Şartnamesi

3- Satış Sözleşmesi

4- İhale ile ilgili formlar:

4a. Teklif Mektubu Örneği

4b. İş Ortaklığı Beyannamesi Örneği

4c. Teminat Mektubu Örneği

İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını 250 TL karşılığında satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No: 39 Kdz. Ereğli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü,

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Murtaza Mahallesi Hasan ARSLAN Sokak No: 39 Kdz. Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

İhale 11 Şubat 2020 Salı günü saat 14:30‘da Zonguldak ili Kdz. Ereğli Belediyesi Toplantı Salonu, Murtaza Mahallesi Hasan Arslan Sokak No: 39’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a kapalı teklif usulüyle yapılacaktır.

4- TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Ada/ParselKatBağ.Böl.
No
Alanı
(m2)
NiteliğiTahmini Bedel
982/6Zemin160 m²Dükkan120.000,00 TL
982/6 Zemin260 m²Dükkan120.000,00 TL
982/6 Zemin360 m²Dükkan120.000,00 TL
982/6 Zemin460 m²Dükkan120.000,00 TL
982/6 Zemin560 m²Dükkan120.000,00 TL
982/6 Zemin660 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin760 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin860 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin960 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin1060 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin1160 m²Dükkan115.000,00 TL
Ada/ParselKatBağ.Böl.
No
Alanı
(m²)
NiteliğiTahmini Bedel
982/6 Zemin1260 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin1360 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin1460 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin1560 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin1660 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin1760 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin1860 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin1960 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin2060 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin2160 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin2260 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin2360 m²Dükkan115.000,00 TL
982/6 Zemin2460 m²Dükkan120.000,00 TL
982/6 Zemin2560 m²Dükkan120.000,00 TL

4.1.a Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli ve geçici teminatı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, ihaleye katılmak isteyenler ihaleye gireceği her bir dükkan için ihale dosyası satın alıp, her bir dükkan için geçici teminat yatıracaklardır.

4.1.b İhaleyi alan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ihale bedeli tutarını ödemek zorundadır. Ödeme yapılmadığı takdirde geçici teminat irat kaydedilecektir.

5- İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.(Asıl Evrak)

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi Odasından ilk ilan ve/veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile Kayıtlı olduğuna dair belge.(Asıl Evrak)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler (Aslı veya Noter Tasdikli) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli şartname ekinde belirlenen teklif mektubu. (Ayrı bir zarfa kapalı olarak ihale dosyasına konulacaktır.)

d) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu. (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesi ;

d.1) Tedavülde ki Türk parası.

d.2) Bankalar ve özel kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

d.3) Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır…)

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli Şartname ekinde sunulan noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi.

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

h) İhaleye katılacakların Karadeniz Ereğli Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair “ilişiksiz belgesi”. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.)

ı) Tebligata esas adres beyanı.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (a), (b),(h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

6- TEMİNATLAR:

Geçici Teminat nakden verilecekse Belediyenin Ziraat Bankası Kdz.Ereğli Şubesi nezdinde ki TR30 0001 0000 5128 9883 6850 01 nolu cari hesabına veya Belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.
2886 sayılı D.İ.K.’nun 26. maddesinde teminat olarak belirlenen değerler kabul edilecektir.

7- İHALEYE EN SON TEKLİF VERME TARİHİ VE YERİ :

İhale dosyası en geç ihale tarihi gününden bir gün önce 10 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

8- İHALENİN ONAYI:

İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

9- GENEL HÜKÜM:

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok