Keçiören Belediye Başkanlığından 8 Adet Arsa Satışı

✔ Keçiören Belediye Başkanlığından 8 Adet Arsa Satışı

1 – Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığına ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 8 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 – Bahse konu olan 8 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-134.png

3 – İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

4 – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

5 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

A) Dış Zarf:

 • İhaleye iştirak Dilekçesi,
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • İkametgah Belgesi,
 • Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
 • (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir),
 • Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz,
 • Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz,
 • Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi,
 • Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi,
 • Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü,

B) İç Zarf

 • Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak),

6 – İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; – 2886 sayılı D.İ.K. nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla – Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

Adres: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı No: 1 KEÇİÖREN / ANKARA

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-2.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok