Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 249 0

Keçiören Belediye Başkanlığından 8 Adet Arsa Satışı…

Paylaş:

1 – Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığına ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 8 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2 – Bahse konu olan 8 adet arsanın bilgileri ekteki tablolarda belirtilmiştir.

3 – İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarındadır. (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat Bedeli, Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları cinsinden verilebilir.)

4 – 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile eklenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

5 – İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:

A) Dış Zarf:

 • İhaleye iştirak Dilekçesi.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah Belgesi.
 • Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.
 • (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
 • Geçici Teminat bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz .
 • Şartname bedelinin Belediye Veznesine ödendiğine dair makbuz.
 • Tüzel Kişiler için Noter tasdikli Tescil Belgesi.
 • Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli Yetki Belgesi.
 • Tüzel Kişiler adına ihaleye iştirak eden kişilerin Noter tasdikli İmza Sirküsü

B) İç Zarf

 • Teklif Mektubu. (2886 sayılı D.İ.K.nun 37. maddesine uygun olacak.).

6 – İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

7 – Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8 – Müracaat Belgelerinin Verilmesi: Teklifler; – 2886 sayılı D.İ.K.nun 38. maddesindeki hususlara uyulmak kaydıyla – Encümen Başkanlığına sunulmak üzere, ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir.

9 – İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 250,00 TL şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.

Adres: Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı NO: 1 KEÇİÖREN / ANKARA


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir