Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 187 0

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ait 19 Adet İş Yeri Satış İhalesi…

Paylaş:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Ait 19 Adet İş Yeri Satış İhalesi…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 19 adet iş yeri,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 08.04.2020 — saat: 10:12
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 07.04.2020 — saat: 12:30 K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğü,
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış
,

SIRA NOİLÇEMAHALLEADAPARSELBLOKKATNOALANI
(m²)
TİPİTAHMİNİ BEDELİ
(TL)
1GölcükÖrcün6043F/224427.00İşyeri26,500.00
2GölcükÖrcün6043F/224527.00İşyeri26,500.00
3GölcükÖrcün6043F/224828.00İşyeri26,500.00
4GölcükÖrcün6043F/224928.00İşyeri26,500.00
5GölcükÖrcün6043F/225028.00İşyeri26,500.00
6GölcükÖrcün6043F/225124.00İşyeri24,500.00
7GölcükÖrcün6043F/225225.00İşyeri24,500.00
8GölcükÖrcün6043F/225325.00İşyeri24,500.00
9GölcükÖrcün6043F/225429.00İşyeri24,500.00
10GölcükÖrcün6043F/225529.00İşyeri24,500.00
11GölcükÖrcün6043F/225625.00İşyeri24,500.00
12GölcükÖrcün6043F/225725.00İşyeri24,500.00
13GölcükÖrcün6043F/225928.00İşyeri26,500.00
14GölcükÖrcün6043F/226028.00İşyeri26,500.00
15GölcükÖrcün6043F/226127.00İşyeri26,500.00
16GölcükÖrcün6043F/226229.00İşyeri26,500.00
17GölcükÖrcün6043F/226328.00İşyeri26,500.00
18GölcükÖrcün6043F/226428.00İşyeri26,500.00
19GölcükÖrcün6043F/226528.00İşyeri26,500.00
 • GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) : 14,685.00 TL
 • İHALE TARİHİ : 08.04.2020
 • İHALE SAATİ : 10:12
 • TOPLAM BLOK MUHAMMEN BEDELİ: 489,500.00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat: 1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile blok olarak peşin veya taksitli satış ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerde aranacak belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 • Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti,
 • Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
 • Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılarak temin edilecektir) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),
 • İhale şartnamesi ve ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine 600,00 TL. yatırılarak temin edilecektir),
 • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri,
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra Takip Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu yoktur” belgesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 • Tebligat için adres beyanı,
 • Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
 • Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılarak temin edilecektir) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır),
 • İhale şartnamesi ve ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine 600,00 TL. yatırılarak temin edilecektir),
 • İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir),
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra Takip Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu yoktur” belgesi.
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
 • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir),
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir),
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (i-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,


İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır)
.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir