Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 230 0

Lapseki Milli Emlak Şefliği’nden 2 Adet Tarla İhale Usulü Satılacaktır…

Paylaş:

Lapseki Milli Emlak Şefliği’nden 2 Adet Tarla İhale Usulü Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Tarla,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.04.2020 — saat: 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Lapseki Milli Emlak Şefliği odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

  • İLİ: Çanakkale,
  • İLÇESİ: Lapseki,
  • İHALEYİ YAPAN İDARE: Lapseki Milli Emlak Şefliği,
  • Telefon: 0 (286) 512 43 79
Sıra NoMah./ KöyMevkiPafta No.AdaNo.Parsel
No
Yüzölçümü
(m²)
Taşınmazın
Cinsi
Hazine
Hissesi
Tahmini
Satış
Bedeli (TL)
Gecici
Teminat
Bedeli
(TL)
İhalenin
Tarihi
İhalenin
Saati
1Güreci KöyüH17-B-15-C101322.601,77TarlaTam83.260,0024.978,0028.04.202010:30
2Dişbudak KöyüYeniköklükH18-A-16-C-1104981.691,60TarlaTam33.835,0010.150,5028.04.202014:30

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen İlçemiz Köylerinde bulunan, Hazine adına kayıtlı 2 adet taşınmazın hizalarında belirtilen tarih ve saatte dosyalarındaki şartname ve ekleri gereğince satışı Lapseki Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

2- İhale işlemlerine ait ihale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Lapseki Milli Emlak Şefliğinde Ücretsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;

a- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),

b- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c- Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Gerçek Kişilerin nüfuz cüzdanı suretini,

ç- Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d- Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri;

Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4- Posta ile başvuruda bulunan isteklilerin iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektupları ile istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.

5- Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

6- Taşınmaz mal satışlarından KDV alınmayacaktır.

Komisyon, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir