Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 363 0

Malatya/Yeşilyurt Belediyesine Ait Arsalar Satılacaktır….

Paylaş:

Malatya/Yeşilyurt Belediyesine Ait Arsalar Satılacaktır….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 adet arsa satışı,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 24.03.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Encümen salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış
,

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait, Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki taşınmazlar, Encümenin 25.02.2020 tarih ve 99 sayılı kararıyla , aşağıdaki listede ada, parsel, yüz ölçümleri belirtilen taşınmaz malların tahmin edilen bedel tespitleri yapılarak aşağıdaki listede yazılmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ihale yoluyla satışı yapılacaktır.

NoMahalle -Ada ParselTaşınmazın Yüz ölçümüM2 bedeliMuhammen BedelGeçici TeminatDoküman Satış Bedeliİhale Tarih ve Saati
1Yakınca Mah. 383 Ada 16 Parsel
1.471,78 m2
500,00 TL/m2
735.890,00 TL

22.076,70 TL

250,00 TL

24.03.2020
10:00
2Yakınca Mah. 383 Ada 17 Parsel
1.512,27 m2
600,00 TL/m2
907.362,00 TL

27.220,86 TL

250,00 TL

24.03.2020
10:15

1- Şartname ve ekleri İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

2- İhale 24/03/2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:00’da Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

3- Yeşilyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Artırma) ile yukarıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

4- İhale ile satışı yapılacak yerlerin ilan ve Resmi giderleri hariç toplam muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

 • İştirakçilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek, ihaleye katılabilmesi için hazırlanacak dosyalar ve istenen aşağıdaki belgeler yukarıdaki listede belirtilen her bir taşınmaz ve her bir ihale gün ve saatine kadar;
 • Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
 • Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için ),
 • İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah ilmühaberi veya yerleşim belgesi (gerçek kişiler için )
 • Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,
 • İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri verilmesi
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,
 • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 • Satışı yapılacak her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası oluşturulacaktır,
 • İhale şartnamesini aldığına dair makbuz,

6) Ödeme planı: Muhammen bedeli belirtilen arsalarda istekliler satış bedelini peşin ödeme yapabilirler. Peşin ödeme yapılan arsaların tapu devri hemen yapılır. Bunun yanı sıra istekliler ihale tamamlandıktan sonra idareye başvuru yapmaları halinde taksitle ödeme de yapabilir. Taksitli satışlarda satış bedeline %15 vade farkı koyulacak olup, alınacak peşinat tutarı satış bedelinin %50’si kadar olacaktır.

Kalan miktar en çok 2 yıl içerisinde ve belirlenecek plana göre ödenir. Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilir. Taksitli satışlarda tapu devri tüm borç bittikten sonra yapılmaktadır.

İş bu şartnamede geçmeyen konular Devlet İhale Kanununa veya Borçlar Kanununa tabidir.

7) Teminat makbuzları ile belgeler 24.03.2020 tarihine rastlayan Salı günü saat 09;59’de kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir