Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 277 0

Mardin/Derik Belediyesine Ait Taşınmazların Satış İhalesi…

Paylaş:

Derik Belediyesine Ait Taşınmazların Satış İhalesi…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 12.03.2020 — saat: 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Mardin/Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait, Mardin/Derik İlçesi Cevizpınar Mahallesi Belediye Meydanı 78. Caddesi No: 2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 15 ve 16 bağımsız dükkan taşınmazların ile Kale Mahallesi 169 ada 3 nolu taşınmazın tabloda belirtilen gün ve saatlere göre olmak üzere 2886 sayılı devlet ihale kanunu 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

MADDE- 1

Mülkiyeti Derik Belediyesine ait, Mardin Derik İlçesinde Cevizpınar Mahallesi belediye meydanı 78. cad. no: 2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 15 ve 16 no’ u bağımsız dükkân taşınmazların ile Kale Mahallesi 169 ada 3 nolu taşınmazın ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı yasanın 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır.

İhale konusu taşınmazların bilgileri ile tahmin edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup; ihale, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saate Derik Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.

MADDE- 2

İhaleye katılmak isteyenler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların Tahmin Edilen bedelinin en az %3 (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı 12.03.2020 perşembe gününe kadar, banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir.) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemizin veznesine veya iş bankası TR02 0006 4000 0016 5000 6232 68 no’ lu hesap numarasına yatırılabilir.

Satış ihalesine ait mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi her bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere 100.-TL (Yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilir.

Ayrıca www.derik.bel.tr.adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.


MADDE-3

İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.


A) Gerçek Kişiler;

1- Tebligat için, ikametgah belgesi,
2- T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3- Noter Tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
5- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

B) Tüzel Kişiler;

1-Tebligat için adres beyanı,
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Temsil durumda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu,
6- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,

C) Ortak Girişimler;

Ortak girişi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi,

MADDE- 4

Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, idareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.

MADDE- 5

Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE- 6

Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri uygulanır.

İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir