Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 286 0

Mersin Anamur’da 760 m² Arsa Belediyeden Satılıktır…

Paylaş:

Mersin Anamur’da 760 m² Arsa Belediyeden Satılıktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Güzelyurt Mahallesi Meydan Mevkii 247 Ada 149 parsel Anamur/Mersin adresindeki 760,59 m² tarla satış ihale ilanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Anamur Belediyesi Ar-Ge Salonu,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış
İhale Türü : Satış,

Dosya No: 2020/1

Amme alacağının tahsili için haczedilerek satılmasına karar verilen ve aşağıda bilgileri yer alan taşınmaz, satış komisyonumuzca açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1. Gayrimenkulün Bulunduğu Adres:

İlçesiMahalle (Tapu Kaydı)MevkiiAdaParselYüzölçümüHisse Miktarı
AnamurGüzelyurtMeydan247149760,59760,59


2. Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Durumu ve Vasıfları:

Satışa konu taşınmaz Güzelyurt Mahallesi Meydan Mevkii 247 Ada 149 parsel Anamur/Mersin adresindeki 760,59 metrekare olup, tapu tarla ancak arsa vasıflarındadır.

Topografik olarak düz bir yapıya sahip olup, geometrik olarak dikdörtgen formdadır.

Bölgeye ulaşım asfalt yol üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmaz denize sıfır olarak konumlanmıştır. Bölgede elektrik, su, kanalizasyon vb. alt yapı hizmetlerinin tamamı mevcuttur.

Taşınmazın imar durumu Turizm Tesis Alanı, Emsal 1,00, Hmax: 12,50 metre şeklindedir.

3.Gayrimenkulün artırmaya esas olan rayiç değeri:
730.599,94 TL (Yediyüzotuzbinbeşyüzdoksandokuztürklirası,doksandörtkuruş)


4. Artırmaya iştirak edenlerden alınacak teminat tutarı gayrimenkul için takdir edilen değerin %7,5’i olan 54.794,99 TL (ellidörtbinyediyüzdoksandokuztürklirası, doksandörtkuruş) nispetinde teminat alınacaktır.

6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil Usulü Hakkında Kanun (A.A.T.U.H.) 10. Maddesi belirtilen; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir) kabul edilecektir.

5. Gayrimenkülün satışının yapılacağı yer gün ve saat:

İhale Sıra Nuİhalenin Yapılacağı Yerİhalenin Tarih ve Saati
Birinci İhaleAnamur Belediyesi Ar-Ge Salonu14.04.2020 Saat:10:00
İkinci İhale(Birinci İhalede Satılamaması halinde)Anamur Belediyesi Ar-Ge Salonu21.04.2020 Saat:10:00


6. Şartname, ilan tarihinden itibaren Anamur Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

7.Teminat miktarı Anamur Belediyesi veznesine yatırılacak, yatırıldığına dair alındı makbuzu, gayrimenkul satış komisyonuna ihale saatinden önce teslim edilecektir.

8. Birinci ihale yukarıda belirtilen yer ve saatte açık artırma usulüyle yapılacak olup, artırmada gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve yapılmış ve/veya yapılacak satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur.

Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir.

Şu kadar ki, ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte yapılmış ve/veya yapılacak masrafları da aşması lazımdır; aşmazsa satış yapılmaz.

Komisyon amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif edilmesi esasına göre satış yapmayabilecektir.

9. İhaleye iştirak edenlerin satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığı muhteviyatını kabul ettiği, mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.

10. Satış peşin para ile yapılacak olup, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya mühlet verilirse verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir.

İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi satış bedeli Anamur Belediyesi veznesine yatırılır.

Tellaliye resmi, katma değer vergisi %18, ihale damga vergisi, tapu harcı ve masrafları satın alana ait olacaktır.

Birikmiş emlak vergisi borçları satış bedelinden ödenecektir.

İhaleye ilişkin gayrimenkule ait vergi, resim ve harç oranlarında değişiklik olması durumunda güncel tutarlar dikkate alınacaktır.

11. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde belediyemize bildirmeleri gerekir.

Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olunmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

12. İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgiler ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebligat yapılamayan ilgilere de tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir