Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 322 0

Mersin Mezitli’de 865 m² Arsa İhale İle Satılacaktır..

Paylaş:

Mersin Mezitli’de 865 m² Arsa İhale İle Satılacaktır..

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Mersin/Mezitli Belediyesine ait 1 adet taşınmazın ihale ile satılması işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 30.04.2020 — saat: 14:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Mersin/Mezitli Belediyesi Encümen Salonunda,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Satış,


Aşağıda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Mersin/Mezitli Belediyesine ait 1 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre (açık arttırma) 30.04.2020 tarihinde Mezitli Belediyesi Encümen Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 30.04.2020 günü saat 14:45 ye kadar Mezitli Belediyesine müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN;

MahallesiPaftaAda/Parselİmar durumuEmsal (M²)Muhammen BedeliG.Teminat
Kuyuluk Mah.15.G.2647/3Ticari+Konut alanı1,50 8651.297.500.-TL38.925.- TL

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Mezitli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhale şartnamesi 2.000.- TL’ye satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1- T.C. vatandaşı olmak

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.

3- İkametgah belgesi (E- Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden),

4- %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge,

5- İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz,

6- Belediyemize borcu olmadığına dair belge,

7- Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri,

8- Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak),

9- Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü,

10- 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar,

11- İhaleler için teklif mektupları (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır),

12- Satış ile ilgili her türlü vergi, harç ve karar pulu giderleri yükleniciye aittir,


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir