Mezitli Belediyesine Ait 4 Adet Taşınmazın Satış İhalesi Yapılacaktır

✔ Mezitli Belediyesine Ait 4 Adet Taşınmazın Satış İhalesi Yapılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
 • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 4 adet taşınmazın ihale ile satılması işi.
 • İşin Yapılacağı Yer : Mezitli/Mersin
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.03.2020 — saat: 14:10
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Mezitli Belediyesi Encümen Salonunda
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü : Satış,
✔ Mezitli Belediyesinden

Mezitli Belediyesine ait 4 adet taşınmaz satışı

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 4 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre (kapalı teklif usulü) 05.03.2020 tarihinde Mezitli Belediyesi Encümen Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 05.03.2020 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-160.png

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 1 ile 2 nolu ihale şartnamesi 2.000,00 TL’ye, 3 ve 4 nolu ihale şartnmeleri 1.000,00 TL’ye satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • İkametgâh belgesi (E- Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden)
 • %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
 • İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.
 • Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
 • Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.
 • Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
 • Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü.

İhaleler için teklif mektupları (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.)

2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

Satış ile ilgili her türlü vergi, harç ve karar pulu giderleri yükleniciye aittir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok