Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 256 0

Mülkiyeti Aydın Milli Emlak Müdürlüğüne Ait 1.029 m² Arsa Satılacaktır…

Paylaş:

Mülkiyeti Aydın Milli Emlak Müdürlüğüne Ait 1.029 m² Arsa Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : Efeler/Meşrutiyet, 6218 Ada, 2 Parsel, 1029 m2, Arsa,
İşin Yapılacağı Yer : Efeler/Aydın,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı 6. Sokak Efeler/AYDIN adresindeki Maliye Hizmet Binasının 3. katında bulunan Toplantı Salonu,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
İhale Türü : Satış
,

1-Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2-İhale, Ramazanpaşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı 6. Sokak Efeler/AYDIN adresindeki Maliye Hizmet Binasının 3. katında bulunan Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a- Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler:
1- Tedavüldeki Türk Parası (Ziraat Bankası TR730001000033000010005186 IBAN nolu hesaba taşınmazın ada parsel numarası belirtilecektir.)
2- Mevduat veya katılım bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları [her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.]
3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri kabul edilir)
4- Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk Vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca konvertbl döviz.
b- Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri
c-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını gösterir kimlik belgelerini ibraz etmeleri
d- Tüzel kişilerin Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri
e-Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
4-Satışı yapılacak taşınmazın satış bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde bedelin en az dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.
5-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
6-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7-İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahütlü bir mektupla da gönderebilirler.
8-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-İhale ilanı https://aydin.csb.gov.tr ve www.milliemlak.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.
CinsiAdaParselYüzölçümü
(m²)
Hazine
Payı (m²)
İmar DurumuTahmini Bedeli
(TL)
Geçici Teminat Tutarı ( TL)
Arsa621821.029,88820,04
(637/800)
Konut Alanı h:Serbest
Taks/Kaks:0,40/2,00
2.216.000,00664.800,00

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir