Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 236 0

Mülkiyeti Hazine’ye Ait 11 Adet Tarla Satılacaktır…

Paylaş:

Mülkiyeti Hazine’ye Ait 11 Adet Tarla Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 19.03.2020 — saat: 09:00-15:30 arası,
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Manisa/Akhisar Paşa Mahallesi Mustafa Abut Caddesi No: 88 adresindeki Milli Emlak Müdürü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyasında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhaleler, Paşa Mahallesi Mustafa Abut Caddesi No: 88 adresindeki Milli Emlak Müdürü çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08.00 – 17.00) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

4- Taşınmaz satış ihalesinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 (beşbin) TL’sını geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4’i peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.

5- 4706 sayılı yasanın 7.maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a) T.C. Kimlik Belgesi.

b) Türkiye ‘de Kanuni İkametgah sahibi olmak ve tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)

c) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),

d) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,

7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.akhisar.gov.tr adresinden öğrenilebilir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir