Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 306 0

Nazilli Belediyesine Ait Taşınmazlar Satılacaktır….

Paylaş:

Nazilli Belediyesine Ait Taşınmazlar Satılacaktır….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı : 10 adet toprak satışı ile 24 adet konut satışı,
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 15.04.2020 — saat: 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Nazilli Hükümet Konağı Zemin Kat Kaymakamlık Toplantı Odası,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

Satışı Yapılacak Taşınmazlar;

İhale Sıra NoMahallesiAdaParselCinsiYüzölçümü
(m2)
Tahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatıİhale
Tarihi
İhale Saati
1Hasköy18310Delicelik18.454,0986.000,0021.500,0015.04.202011:00
2Hasköy12115Tarla12.460,0065.000,0016.250,0015.04.202011:15
3Kırcaklı538Arsa623,3218.700,004.675,0015.04.202011:30
4Haydarlı1079Çalılık10.509,5791.000,0022.750,0015.04.202011:45
5A.Yakacık18720Ham Toprak4.727,1430.000,007.500,0015.04.202012:00
6A.Yakacık20416Tarla3.860,5124.000,006.000,0015.04.202012:15
7Dualar2091Tarla5.621,46103.000,0030.900,0015.04.202014:00
8Işıklar112240Palamutluk20.064,73100.000,0030.000,0015.04.202014:15
9Yazırlı1907Tarla17.682,41149.000,0044.700,0015.04.202014:30
10Pınarbaşı13881Kuyu ve Arsası68,0040.000,0012.000,0015.04.202015:00

Satışı Yapılacak Kamu Konutları;

İhale Sıra NoMahallesiAdaParselBlokKatDaire
No
Yüz
Ölçümü (m2)
Tahmini Bedeli (TL)Geçici TeminatıFiili
Durumu
İhale
Tarihi
İhale Saati
1Yıldıztepe1366255DZemin1101105.000,0010.500,00DOLU16.04.202010:00
2Yıldıztepe1366255DZemin3101110.000,0011.000,00DOLU16.04.202010:15
3Yıldıztepe1366255DZemin4101110.000,0011.000,00DOLU16.04.202010:30
4Yıldıztepe1366255D15105115.000,0011.500,00DOLU16.04.202010:45
5Yıldıztepe1366255D17105120.000,0012.000,00DOLU16.04.202011:00
6Yıldıztepe1366255D29105115.000,0011.500,00DOLU16.04.202011:15
7Yıldıztepe1366255D211105120.000,0012.000,00DOLU16.04.202011:30
8Yıldıztepe1366255D313105115.000,0011.500,00DOLU16.04.202011:45
9Yıldıztepe1366255D315105120.000,0012.000,00DOLU16.04.202012:00
10Yıldıztepe1366255D417105110.000,0011.000,00DOLU16.04.202014:00
11Yıldıztepe1366255D419105115.000,0011.500,00DOLU16.04.202014:15
12Yıldıztepe1366255DBodrum214620.000,002.000,00BOŞ16.04.202014:30
13Yıldıztepe1366255DBodrum224720.000,002.000,00BOŞ16.04.202014:45
14Yıldıztepe1366255DZemin2101105.000,0010.500,00BOŞ17.04.202010:00
15Yıldıztepe1366255D16105115.000,0011.500,00DOLU17.04.202010:15
16Yıldıztepe1366255D18105120.000,0012.000,00DOLU17.04.202010:30
17Yıldıztepe1366255D210105115.000,0011.500,00DOLU17.04.202010:45
18Yıldıztepe1366255D212105120.000,0012.000,00DOLU17.04.202011:00
19Yıldıztepe1366255D314105115.000,0011.500,00DOLU17.04.202011:15
20Yıldıztepe1366255D316105120.000,0012.000,00BOŞ17.04.202011:30
21Yıldıztepe1366255D418105110.000,0011.000,00BOŞ17.04.202011:45
22Yıldıztepe1366255D420105115.000,0011.500,00DOLU17.04.202012:00
23Yıldıztepe1366255DBodrum234720.000,002.000,00BOŞ17.04.202014:00
24Yıldıztepe1366255DBodrum244620.000,002.000,00BOŞ17.04.202014:15

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Taşınmaz malların ve kamu konutlarının satış işlemleri, hizalarında belirtilen gün ve saatte Nazilli Hükümet Konağı Zemin Kat Kaymakamlık Toplantı Odasında toplanacak komisyon huzurunda dosyalarındaki şartnameler uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri içinde ücretsiz olarak Nazilli Milli Emlak Şefliğinde görülebilir.

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi numarasını bildirmeleri, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerlerle geçici teminatı yatırmış olmaları, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanların tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Geçici teminat iadeleri, isteklilerin dilekçe ile belirtecekleri ve adlarına açılmış olan IBAN hesaplarına Nazilli Malmüdürlüğü Muhasebe Servisince iade edilecektir.

5- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, satışı yapılacak taşınmazların ve kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

6- (a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

6- (b) Öncelikli alım hakkı sahibinin, kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

6- (c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

6- (d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.

7- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi Nazilli Milli Emlak Şefliğinden alınabilir.

8- İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9- İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10- İhale ilanları https://aydin.csb.gov.tr/ ve Nazilli Milli Emlak Şefliği Telefon: 0 (256) 313 47 55


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir