Niğde/Bor Kemerhisar Belediyesinin 2 adet Arsa Satış İhalesi

✔ Niğde/Bor Kemerhisar Belediyesinin 2 adet Arsa Satış İhalesi
  • İhale gün ve saati: 24 /01/2020 tarih – saat:10:00

1- Mülkiyeti Kemerhisar belediyesine ait; Cumhuriyet mah. 217 ada 13 parsel üzerinde bulunan 5.458,48 m2 taşınmaz ve 200 ada 21 parsel üzerinde bulunan 2.393,27 m2 taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kamunun 45. Maddesi gereğince “Açık Teklif Açık Artırma” usulü ile satışı yapılacaktır.

2- a) 217 ada 13 parselde olan taşınmazın imar durumu; Maks Taks:0,30, Kat Adedi: Zemin ticari-6, Hmaks:18,50 ve Emsal:1,80’dir. Toplam 5.458,48 m2 dir. Muhammen bedeli 1.950.000,00 tl olup, %3 geçici teminatı 58.500,00 tl dir.

2- b) 200 ada 21 parselde olan taşınmazın imar durumu; Maks Taks:0,40, Kat Adedi: BL-6 Hmaks: Yönetmelik Hükümleri, Emsal: Yönetmelik Hükümleridir. Toplam 2.393,27 m2’dir. Muhammen bedeli 525.000,00 tl olup, %3 geçici teminatı 15.750,00 tl dir.

3- Taşınmaz satış ihalesi: 24 /01/2020 tarihine rastlayan Cuma günü saat:10:00 da Kemerhisar kasabası Han mahallesi no: 80 deki hizmet binasında bulunan meclis salonunda belediye encümeni tarafından yapılacaktır.

4- İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat bedelini: 24.01.2020 tarihi ve saat:09:30 a kadar Halkbankası Bor Şubesi TR68 0001 2009 6480 0007 0000 13 iban nolu hesabına ödediğine dair banka dekontu veya banka teminat mektubu Kemerhisar belediyesinden alınacak borç ve ilişiksizlik belgesi, dilekçe, nüfus cüzdan fotokopisi, istekli adına katılıyor ise vekaletname, tüzel kişiler yetki belgesi ve imza sirküsü ile birlikte müracaat edebilir. Aksi halde iştirakçi ihaleye katılamaz.

5- Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılan müracaatlar geçersizdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

6- Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tam yetkilidir.

7- Şartnamede yer almayan hükümler 2886 sayılı D.İ.K. hükümlerine tabidir.

8- İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saati içerisinde 250.-TL. ücret karşılığında Kemerhisar belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Tahsilat Servisinden temin edebilir ve idarede bedelsiz olarak görülebilir.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok