Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 156 0

Oltu Belediyesinden 70 m² İş Yerleri Satılıktır….

Paylaş:

Oltu Belediyesinden 70 m² İş Yerleri Satılıktır….

İlan Bilgileri

 • İlan No: ILN01290367
 • Şehir: ERZURUM
 • İlçe: Oltu
 • İlan Türü: İHALE
 • İhale Usulü: 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü
 • İhale Türü: Satış
 • İhale ve Teklif Açma Tarihi: 21.02.2021 – saat:14:00

Oltu İlçe Belediye Başkanlığından                

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda yeri, cinsi, özellikleri, muhammen bedeli belirtilen İlçemiz Yusuf Ziyabey Mahallesi Doğutaş Caddesi No: 7 adresinde bulunan 6 adet işyerlerini kat irtifakı  şeklinde toplu satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

2 – Satışlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3 –  İşyerinin satışı ihalede toplu yapılacaktır. Kısmi teklif verilemez.

4 – İhale Geçici teminatları Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Oltu İlçe Belediyesinin Oltu Halk Bankası Şubesindeki TR 34 0001 2009 3430 0007 0000 16 nolu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır.

Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

5-  İşyerlerinin satışı kat irtifakı tesisi kurulmuş haliyle yapılacaktır. Ödemeler ihale kararının istekliye tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün  içerisinde peşin olarak yapılacaktır.

İhale şartnamesinde belirtilen süre içerisinde paranın ödenmemesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale 6- İşyerleri Yusuf Ziyabey Mahallesi Doğutaş Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Ayrıca Sanayi Caddesine (Erzurum Ardahan yolu)  olan uzaklığı yaklaşık 100 metredir. Sanayi sitesine olan uzaklığı ise yaklaşık 200 metre olduğu görülmüştür. Ulaşımı asfalt ile sağlanmakta olup tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde toplu işyeri olarak belirtilmiş ve Emsal =0,80 Yençok =6,50 dir.

ERZURUM İLİ OLTU İLÇESİ ŞENDURAK MAHALLESİ 558 ADA 16 PARSEL  

8 – İhale Belediye encümenince İlçemiz Aslanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 16 adresinde bulunan Oltu İlçe Belediyesi Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonunda 21.01.2021 Perşembe günü saat 14.00’de Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.

9 –  Satış ihalesi yapılacak olan işyerlerine ait şartname ve diğer belgeler hakkında detaylı bilgiler mesai saatleri içerisinde Oltu İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

10 – İhaleye katılacakların 100.- TL (YüzTürkLirası) ihale dosya bedeli karşılığında ihale dosyası almaları zorunludur.

11-  İsteklilerin ihaleye katılabilmek için, aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

oltu gezilecek yerler

Gerçek Kişiler için:

 • Onaylı nüfus cüzdanı örneği,
 • İkametgah Belgesi,
 • Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri,
 • Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
 • İmzalanmış şartname,
 • İhale dosya bedeline ilişkin banka dekontu,

Tüzel Kişiler için:

 • Tüzel Kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Yönetimin onaylı imza sirküleri,
 • Bağlı olduğu vergi dairesi, ili numarası, vergi borcu olmadığını gösterir belge,
 • Vekaleten katılacakların yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekaletnameleri, yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,
 • Geçici teminata ilişkin banka dekontu,
 • İmzalanmış şartname
 • İhale dosya bedeline ilişkin banka dekontu

İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar, 

12- Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

13-İdare, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29’uncu maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

14 – Son müracaat tarihi 21.01.2021 Perşembe günü saat 14.00′ e Kadardır.

İLAN OLUNUR  
                                                                                                                                                                              Necmettin TAŞCİ                                                                                                        Belediye Başkanı


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir