Onikişubat Belediye Başkanlığından 2 Adet Taşınmaz Satış İhalesi

✔ Onikişubat Belediye Başkanlığından 2 Adet Taşınmaz Satış İhalesi

1- Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait Kahramanmaraş İli Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz müşterek 05.12.2019 tarihli ve 2019/1126 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2- İhale 5 ŞUBAT 2020 Çarşamba günü saat 14:00 ‘da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat / Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla” yapılacaktır.

3- İhale ile satılacak olan Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2’lik tam taşınmazın muhammen bedeli 4.042.044,00 TL ve Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmazın muhammen bedeli 653.724,00 TL olup Toplam Muhammen Bedeli 4.695.768,00 TL (Dört milyon altı yüz doksan beş bin yedi yüz altmış sekiz TL) Geçici Teminat Bedeli 140.880,00 TL (Yüz kırk bin sekiz yüz seksen TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır. Satış toplam muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.

4- Söz konusu Karamanlı Mahallesi 8185 ada 2 nolu parselde kayıtlı 5613,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmazın imar durumu SAĞLIK TESİS ALANI E=1,50; Karamanlı Mahallesi 8185 ada 3 nolu parselde kayıtlı 907,95 m2 yüzölçümlü tam taşınmazın imar durumu K2 olarak tanımlanmıştır.

5- İhale ile ilgili tüm masraflar (Tellaliye %1+1 Karar pulu binde 5,68, gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.

6- İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL (Yüz TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

7- İhaleye katılmak isteyen Gerçek / Tüzel kişilerin 5 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8- Yapılan ihaleye alıcı çıkmadığı takdirde idarenin yararına uygun olursa 15 ( on beş )gün içerisinde pazarlık usulü ile satılır.

9- İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

• 2020 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

• Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge, 10.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok