Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 209 0

Onikişubat Belediyesi 120 m² Taşınmazın Satış İhalesi Yapıyor…

Paylaş:

Kahramanmaraş/Onikişubat Belediyesi 120 m² Taşınmazın Satış İhalesi Yapıyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 22.04.2020 — saat: 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisi,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Fatih Mahallesi 934 ada 3 nolu parselde kayıtlı 120,38 m2 yüzölçümlü tam taşınmaz 18/03/2020 tarihli ve 2020/236 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2. İhale 22 NİSAN 2020 Çarşamba günü saat 14:00 ‘da Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı No: 134/A Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ”Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla” yapılacaktır.

3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 409.292,00 TL (Dört yüz dokuz bin iki yüz doksan iki TL.) Geçici Teminat Bedeli 12.300,00 TL (Oniki bin üç yüz TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

4. Söz konusu parsel imar planında AT olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

5. İhale ile ilgili tüm masraflar (Tellaliye %1+1 ,Karar pulu binde 5,68 , gazete ilan bedeli ve tapu harcı) ihale üzerinde kalan alıcıya aittir.

6. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 100,00 TL ( Yüz TL) bedel ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

7. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 22 NİSAN 2020 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8. Yapılan ihaleye alıcı çıkmadığı takdirde idarenin yararına uygun olursa 15 ( on beş )gün içerisinde pazarlık usulü ile satılır

9. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

 • 2020 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
 • Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
 • İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
 • Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname, Vekilin İmza Sirküsü (Gerçek Kişi),
 • Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ”Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla” yapılacaktır. Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge (Tüzel Kişi),
 • İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri (Tüzel Kişi),
 • Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü (Tüzel Kişi),
 • İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 • Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
 • Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
 • Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir