Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 229 0

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne Ait 2 Adet Taşınmaz Satılacaktır….

Paylaş:

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne Ait 2 Adet Taşınmaz Satılacaktır….

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 25.03.2020 — saat: 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 24.03.2020 — saat: 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No: 2 K: 1 Altınordu/ORDU Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, Ordu İli Ulubey ve Fatsa İlçelerinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra
Mevkii / Nevi
Muhammen Satış BedeliGeçici Teminatİhale Tarihiİhale saati
1Ulubey İlçesi Yukarıkızılen Mahallesi Halil Efendioğlu Mevkii 325 ada 14 parselde kayıtlı 1.082,20 m² yüzölçümlü kargir bina ve ahşap bina ve arsası nitelikli taşınmaz120.000,00 TL3.600,00 TL25.03.202014:00
2Fatsa İlçesi Bolaman Mahallesi Gölbaşı Mevkii 0 ada 1723 parelde kayıtlı 2.170,00 m² yüzölçümlü ve tapu üzerinde muhdesat bulunan tarla nitelikli taşınmaz258.585,00 TL7.758,00 TL25.03.202014:05

2- Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3- İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No: 2 K: 1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.

4- İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı /Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 gün önce saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir.

Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

5- İhaleye Katılmak İsteyen İsteklilerden Aşağıdaki Şartlar Aranır:

Gerçek Kişiler:

 • Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 • Nüfus kayıt örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (1- 2- 3-4-6-7-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir).
 • Vekaleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi”.
 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

Tüzel Kişiler:

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 • Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2-5-6-8-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir).
 • Vekaleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi”.
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 • İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir