Ordu Büyükşehir Belediyesine Ait 52 Adet Konut İhale İle Satılacaktır

✔ Ordu Büyükşehir Belediyesine Ait 52 Adet Konut İhale İle Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Bağlı ve İlgili Kuruluş : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 18.03.2020 — saat: 14:00
  • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 17.03.2020 — saat: 17:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu / ORDU)
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Ordu Büyükşehir Belediyesinden

1- Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Ordu İli Altınordu İlçesi Şirinevler Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde 4946 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen; toplamda 52 adet Konut, bağımsız bölüm olarak satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- Muhammen Bedel Ve Geçici Teminat:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-264.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-265.png

3- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı:

* İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı

* İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

* İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU

* İletişim Telefonu, Faks: (0 452) 666 52 23 / 27 – 226 66 18

* İhalenin Yapılacağı yer: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 Altınordu/ORDU)

* İhale Tarihi ve Saati: Tabloda belirtilen konutların satışı 18.03.2020 Çarşamba günü saat 14:00’ten itibaren 3’er dakika ara ile yapılacaktır.

* İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü.

4- Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden, 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

5- İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler;

A- Gerçek Kişiler:

* Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

* Nüfus kayıt örneği.

* Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

* İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

* Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

* Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 6-7-9-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

* Vekaleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

* İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

* Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

* İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

B- Tüzel Kişiler:

* Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

* Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

* İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

* Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

* Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 5-6-8-9-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

* Vekaleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

* İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

* Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

* Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

* İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

6. İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne 17.03.2020 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok