Polatlı Belediyesi Katlı Otoparkda Bulunan 6 Adet Dükkanı Satıyor

✔ Polatlı Belediyesi Katlı Otoparkda Bulunan 6 Adet Dükkanı Satıyor
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-130.png

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Ankara İli  Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan yukarıda ada parselleri ve  yüz ölçümleri belirtilen dükkanların  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile   28.01.2020  Salı günü  saat    15:00’de başlamak üzere 5’er dakika ara ile satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Polatlı Belediyesi(Adnan Menderes Caddesi No: 20 Polatlı/ANKARA) Toplantı Salonunda  Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

4- Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad. No: 20     Polatlı / ANKARA

5- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- İhaleye katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak(ikametgâh ilmühaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı),

b)  Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için),

c)  Geçici Teminat,

d)  Şartname alındı makbuzu,

e)  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

f)  Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

g )  Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin Tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

7- Şartname bedeli 100,00 TL’dır.

8- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını  28.01.2020  Salı günü  saat  15:00’e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok