Polatlı Belediyesi Perpa İş Merkezindeki Dükkanı Satıyor

✔ Polatlı Belediyesi Perpa İş Merkezindeki Dükkanı Satıyor

1- Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Eti Caddesi Perpa İş merkezi Zemin kat No: 8’de bulunan dükkanın aylık kirası KDV Dahil 1.200,00 TL. muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma Usulü ile 24.01.2020 Cuma günü saat 15:00’ de başlamak üzere Polatlı Belediyesi (Adnan Menderes Caddesi No: 20 Polatlı / ANKARA) Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda kira ihalesi yapılacaktır.

2- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

 3- Postayla yapılacak başvurular için adres: Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Adnan Menderes Cad. No: 20 Polatlı / ANKARA

 4- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 5- İhaleye katılabilmek için;

a) Kanuni ikametgah sahibi olmak (ikametgâh ilmuhaberi / yerleşim yeri belgesi / adres beyanı)

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (gerçek kişiler için), 

c) Geçici Teminat bedeli 450,00 TL’ dir,

d) Şartname ve  şartname alındı makbuzu,

e) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname,

f) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili esnaf ve sanatkârlar odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,

ı) Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

 6- Şartname bedeli 100,00TL

 7- İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile birlikte ihale dosyalarını 24.01.2020 Cuma günü  saat  15:00’ e kadar Polatlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. 

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok