Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 301 0

Sakarya Ferizli’de Hazır Beton Tesisi SGK’dan Satılıktır…

Paylaş:

Sakarya Ferizli’de Hazır Beton Tesisi SGK’dan Satılıktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No : 2019/19
İhale ve Teklif Açma Tarihi : 05.05.2020 — saat: 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisi,
İhale Usulü : 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. Usulünce Satış
İhale Türü : Satış,


Sayı : 98393080-206.16.04.02 – E. 3637702 28/02/2020

Konu : GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI 2019/19

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 2019/19

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkul un cinsi, kıymeti ve evsafı.

TAPU KAYDI:

Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Değirmencik Mahallesi, Kavakdüzü Mevki, 309.Sokak, Asbal Beton Santralı, No: Bila, G25.a.01.d Pafta, 0 Ada, 1172 Parsel Kum Yıkama Eleme Tes. Hazır Beton Santrali Çelik Konstrüksiyon Makina ve Parça Depolama Bin. Kan. ve Kan. Bin. Betonarme İd. ve Lab. ve Bakımhane Bina Bir Katlı Betonarme Bakım Evi Sos. Tes. ve Jen. Odası Bina ve Tarlası niteliğindeki 1 adet tam hisseli gayrimenkul taşınmazdır.

GAYRİMENKULÜN ADRESİ :

Değirmencik Mahallesi, Kavakdüzü Mevki, 309.Sokak, Asbal Beton Santralı, No: Bila, G25.a.01.d Pafta, 0 Ada, 1172 Parsel, Ferizli / SAKARYA adresinde kaindir.

İMAR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ :

Ferizli Belediyesi İmar Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre, değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu 1172 numaralı parsel, Değirmencik mahallesi sınırları içerisinde yer almakta olup bölgenin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmaz 1/25.000 ölçekli imar planında, parselin bir kısmı sanayi alanı içinde, bir kısmı ise Sakarya nehri koruma bandı içerisinde kaldığı belirlenmiştir. Bölgede 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planlarının bulunmaması sebebiyle yapılaşmaya izin verilmemektedir.
Tarafımıza ibraz edilen tapu ile değerlemesi yapılan gayrimenkulün ada / parsel bazında yerinin doğruluğu imar paftasından kontrol edilmiştir.

Ferizli Belediyesi ve Ferizli Tapu Sicil Müdürlüğünde yapılan incelemede parsel üzerine kayıtlı herhangi bir belediye ruhsat dosyasına rastlanmamıştır. Taşınmazın Ferizli Kadastro Şefliğinde yapılan incelemesinde kadastral paftası üzerinde işli;

  • 1) 1 adet 6,10 mt. x 9,02 mt. taban alanı ölçülerine sahip tek katlı Kum Yıkama Eleme Tesisi,
  • 2) 1 adet Hazır Beton Santrali,
  • 3) 1 adet 20,01 mt. x 15,03 mt. taban alanı ölçülerine sahip tek katlı Makina ve Parça Depolama Binası,
  • 4) 1 adet 5,80 mt. x 3,80 mt. taban alanı ölçülerine sahip tek katlı Kantar Binası ve 1 adet 3,50 mt. x 15,30 mt. taban alanı ölçülerine sahip Kantar,
  • 5) 1 adet 10 mt. x 4.80 mt. + 10,30 mt. x 9,38 mt. + 11,51 mt. x 9,38 mt. taban alanı ölçülerine sahip 2 katlı İdari Bina, Laboratuvar ve Bakımhane Binası,
  • 6) 1 adet Bakım Evi Binası,
  • 7) 1 adet 9,30 mt. x 9,30 mt. taban alanı ölçülerine sahip tek katlı Sosyal Tesis ve Jeneratör Odası Binası,

yapıları bulunmakta olup söz konusu yapıların tescile konu yapı oldukları anlaşılmaktadır. Mevcutta yapılan incelemede, paftası üzerinde işli olan tüm yapıların mevcutta var olduğu belirlenmiştir.

Paftasından farklı olarak brüt ~ 300 m2 alanlı makine ve parça depolama binasının ~ 695 m2 olarak inşa edildiği ve ~ 272 m2 alanlı sundurma yapısı inşa edildiği tespit edilmiştir.

Parsel üzerindeki yapılardan; 1) Kum Yıkama Eleme Tesisi ve 3) Makina ve Parça Depolama Binası yapıları sökülüp kaldırılabilir olması, 2) Hazır Beton Santrali ve kantar ise makine ekipmanı içine girmekte olup gayrimenkul değerleme kapsamına girmemesi sebebiyle değerlemede dikkate alınmamışlardır.

Paftası üzerinde işli olup ölçüleri verilmeyen hammadde deposu ve bakım evi binaları yasal değerlemeye dahil edilmiş olup paftası harici inşa edilmiş sundurma yapıları ise mevcut değerlemede dikkate alınmıştır.

ÇAP DURUMU: 1/1000 ölçekli çap örneği satış dosyasında mevcuttur.

İlçesi/MevkiADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜMUHAMMEN BEDELİ% 7,5 TAMİNAT TUTARIİlk Satış: 05.05.2020-
2. Satış 12.05.2020 Tarih ve saatte yapılacak
FERİZLİ/Kavakdüzü11717.219,78m²1.000.000,00TL75.000,00TL09:30 – ila- 09:45


SATIŞ ŞARTLARI :

Birinci açık arttırma 05.05.2020 günü yukarıdaki tabloda belirtilen saatler arasında Sakarya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ihale Salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır.

1. Arttırmada tayin edilen zamanlarda her Gayrımenkul için üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin % 75’i takip masrafları tutarı ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Arttırılan bedeller bu miktarları bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 12.05.2020 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacak ikinci artırmada rayiç bedelin % 50’si + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ayrı ayrı ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2 – Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %7.5’u değerindeki teminatın 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce her bağımsız bölüm için ayrı ayrı vermeleri zorunludur. (Hazine tahvil ve bonolarının teminat olarak verilmesi halinde, 4. Bende göre %15 eksiği ile değerlendirilerek işlem yapılacaktır.)

3 – Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü mehil verilebilir.

4 – Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV (kdv 48 nolu kdv tebliğine göre paranın tamamının ödenmesini takip eden gün mesai saatleri içinde ödenmelidir aksi takdirde tüm gecikme cezaları, zamları ipc vs yükümlülük alıcıya aittir) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

5 – Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

6 – Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

7 – İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

8 – Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi (Faiz %5 ten hesap edilir) ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sakarya S.G.K İl Müdürlüğünce tahsil olunur.

9 – Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp,genel bilgi niteliğindedir.İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulu önceden görmüş, incelenmiş ve taşınmaz malı mevcut durumu ile (kiracı, işgal, hasar, hisse, imar, iskan, konum, alan, tapu bilgileri v.b) kabul etmiş sayılır ve Borçlar Kanunun 198. Maddesinde belirtilen feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

10 – Satış İlanında dizgi,baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.

11 – Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Sakaya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

12 – İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip,tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.

İşbu ilan ASBAL İNŞAAT VE BETON SANAYİ TİCARET A.Ş.’ ye ve şirket yöneticilerine tebliğ yerine geçeceği ilan ve tebliğ olunur.

13 – Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/ 19 sayılı dosya numarası ile Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir