Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 277 0

Salihli Belediyesi’ne Ait Arazi ve Arsalar Satılacaktır…

Paylaş:

Manisa/Salihli Belediyesi’ne Ait Arazi ve Arsalar Satılacaktır…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 02.04.2020 — saat: 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Manisa/Salihli Belediyesi
Encümeni,
İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
İhale Türü : Satış,

1- Mülkiyeti Salihli Belediyesi’ne ait aşağıdaki tabloda bilgileri verilen arazi ve arsa niteliğine sahip taşınmazlar, Belediye Meclisinin 01/02/2016-05/02/2018-11/06/2019 tarih ve 2016/27-2018/13-2019/36 Sayılı Kararları gereği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 02.04.2020 tarihi Perşembe günü, saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda Kapalı Teklif Artırma Usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

Taşınmaz satış ihalesine katılacak taliplilerin Kapalı Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile geçici ihale teminat makbuzu ile şartname bedel makbuzunun olduğu ihale teklif zarflarını en geç 01.04.2020 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyenin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebileceklerdir.

Satış ihalesi nedeniyle isteklilerin hazırlamış oldukları ihale teklif zarflarını iadeli taahhütlü posta ile de Salihli Belediyesi’ne gönderebilirler.

Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, ihale teklif zarflarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden Salihli Belediyesi sorumlu değildir.

2- İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, muhammen satış bedeli ile geçici ihale teminatı, gibi unsurlar aşağıdaki tablolarda tespit edilmiştir.

S.NADRESİADA/
PARSEL
ALANIVASFIHİSSE
ORANI
1DEKAR ARAZİNİN/ MUHAMMEN SATIŞ
BEDELİ (TL)
TOPLAM İHALE MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (TL)
01K.DAMLARI2633 PARSEL9.200,00 M2ARAZİ9/2323.000,00 TL82.800,00 TL2.485,00 TL
02K.DAMLARI2571 PARSEL4.000,00 M2ARAZİ1/125.000,00 TL100.000,00 TL3.000,00 TL
03K.DAMLARI140 ADA 11 PARSEL5.180,00 M2ARAZİ1/127.000,00 TL139.860,00 TL4.200,00 TL
04HASALAN805 PARSEL4.800,00 M2ARAZİ1/132.000,00 TL153.600,00 TL4.610,00 TL
05HASALAN740 PARSEL38.200,00 M2ARAZİ1/132.000,00 TL1.222.400,00 TL36.700,00 TL
S.NADRESİADA/
PARSEL
ALANIVASFI1 M2 ARSANIN/ MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)TOPLAM İHALE MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)GEÇİCİ İHALE TEMİNATI % 3
(TL)
06DOMBAYLI94 ADA 2 PARSEL423,13 M2ARSA65,00.-TL27.503,45.-TL830,00.-TL
07DOMBAYLI99 ADA 1 PARSEL439,22 M2ARSA65,00.-TL28.549,30.-TL860,00.-TL
08DOMBAYLI100 ADA 4 PARSEL426,48 M2ARSA65,00.-TL27.721,20.-TL835,00.-TL
09DOMBAYLI100 ADA 11 PARSEL422,42 M2ARSA65,00.-TL27.457,30.-TL825,00.-TL
10DOMBAYLI100 ADA 12 PARSEL415,80 M2ARSA65,00.-TL27.027,00.-TL815,00.-TL
11DOMBAYLI100 ADA 13 PARSEL409,52 M2ARSA65,00.-TL26.618,80.-TL800,00.-TL
12MERSİNDERE105 ADA 2 PARSEL422,00 M2ARSA50,00.-TL21.100,00.-TL635,00.-TL
13TORUNLU119 ADA 206 PARSEL4.189,01 M2ARSA30,00.-TL125.670,30 TL3.780,00.-TL
14KURTULUŞ3206 ADA 10 PARSEL351,00 M2ARSA1.100,00.-TL386.100,00 TL11.600,00.-TL
15K.DAMLARI106 ADA 2 PARSEL409,00 M2ARSA80,00.-TL32.720,00 TL985,00.-TL
16K.DAMLARI108 ADA 1 PARSEL455,00 M2ARSA100,00.-TL45.500,00 TL1.365,00.-TL

3.1- İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

3.1.1- Nüfus cüzdan fotokopisi (Özel kişi veya Tüzel Kişi yetkilisinin),

3.1.2- Kanuni ikametgah sahibi olmak (Özel Kişiler için Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamda alınmış ikametgah İlmühaberi, Tüzel kişiler için tebligat adresini belirtir bağlı olduğu odadan alınan belge),

3.1.3- Gerçek kişiler ya da tüzel kişiliği temsilen katılanlar için Cumhuriyet Savcılığından ya da elektronik ortamda alınacak adli sicil belgesi,

3.1.4- Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı ya da bir borcun varlığı halinde Kanun kapsamında mevcut borcunu yapılandırmış ve düzenli ödendiğinin belgelendirilmesi,

3.1.5- İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuz,

3.1.6- Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu,

3.1.7- Taşınmaz satış ihalesine katılacak isteklilere ait noter onaylı imza sirküsü,

3.1.8- Taşınmaz ihalesine katılacak olan istekli, herhangi bir Ticaret veya Esnaf Odasına kayıtlı ise kayıtlı olduğu oda ve Sicil numarasını belirten belge,

3.1.9- Vekaleten katılım halinde, vekalet aslı ya da yetkili memur tarafından onaylanmış örneği veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

3.2- İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde,

3.2.1- Tüzel kişiliğin ticari tebligat adres beyanı,

3.2.2- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2020 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.3- Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “şirket yetkilisi yada vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,

3.2.4- Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

3.2.5- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale ile ilgili noter tasdikli iş ortaklık sözleşme belgesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları sözleşmede belirtilir.

4- Talipliler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7. maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesini 250,00.-TL. makbuz karşılığında, mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilecekleri gibi, ihale şartnamesini İdarede ücretsiz okuyabileceklerdir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir