Şanlıurfa BELTAŞ İmar A.Ş.’nin Arsa Satış İhalesi

✔ Şanlıurfa BELTAŞ İmar A.Ş.’nin Arsa Satış İhalesi

Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirlenen BELTAŞ İMAR SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre “Kapalı Zarf Usulü” ile satılacaktır. (İlk teklifler kapalı zarflarda alındıktan sonra açık artırma usulüne geçilecektir.)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-28.png

1- İhale; Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Atatürk Mahallesi, adresindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası 1. Katındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 20/01/2020 Pazartesi günü saat 13:30 da yapılacaktır.

2- Taşınmaz mal şartnamesi Bamyasuyu Mh. 153 Sok. No: 2/1 Haliliye – ŞANLIURFA Beltaş merkez binada görülebilir ve 1.000,00 TL. karşılığında aynı adreste temin edilebilir.

İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

b) Yukarıda belirtilen geçici teminat bedelini; 2886 D.İ.K.’nun 27.maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzu,

c) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan sureti (Gerçek Kişiler İçin)

e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesini (Gerçek Kişiler İçin),

f) Noter tasdikli imza sirküleri,

g) Türkiye’de tebligat için adrese gösterilmesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza sirküleri,

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

4- Arsa satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Atatürk Mahallesi, adresindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası 1. Katındaki Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 20/01/2020 Pazartesi günü saat 13:30 a kadar Satınalma Birimine teslim edeceklerdir.

5- Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.


Bilgi İçin:
BELTAŞ İMAR SAN. VE TİC. A.Ş. – Satınalma Müdürlüğü
Bamyasuyu Mh.153.Sk. No: 2/1 Haliliye – ŞANLIURFA
GSM: 0 533 154 95 53

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-3-1.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok