Tekkeköy Belediyesinden İhale İle Arsa Satılacaktır

✔ Tekkeköy Belediyesinden İhale İle Arsa Satılacaktır

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 10:30
 • Son Başvuru ve Teklif Tarihi : 13.04.2020 — saat: 17.00’ye kadar
 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonu,
 • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
 • İhale Türü : Satış,

✔ Tekkeköy Belediyesinden

Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde, mülkiyeti Tekkeköy Belediyesine ait 1/1000 ölçekli imar planında sanayi alanına (Taks:0.60, E:1.50, yükseklik serbest) isabet eden ve imar parseli olan Tekkeköy tapunun 1716 ada 3 parsel nolu 53.543,15 m2 taşınmazın (arsanın) satışı yapılacaktır.

Taşınmazın (arsanın) satışı Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 14.04.2020 Salı günü saat 10.30’da 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

 • Taşınmazın muhammen bedeli: 18.740.102,50 TL (OnsekizmilyonYediyüzkırkbin Yüziki Türk Lirası Elli Kuruş ) olup,
 • %3 Geçici teminatı: 563.000.- TL (Beşyüzatmışüçbin Türk Lirası)’dır.

İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler,

A) Kanuni İkametgah Adresi (Nüfus idaresi’nden alınacak ),

B) Tebligat için adres göstermesi;

 • Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge;

C) Geçici teminatını vermesi (İhale bedelinin %’3’ü oranında),

D) İmza sirkülerini vermesi;

 • Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 • Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile, vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F- İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

G- 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

H- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 13.04.2020 Salı günü saat 17:00’ye kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.


İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok