Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesinde Taşınmaz Mal Tahsis İhale İlanı

✔ Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesinde Taşınmaz Mal Tahsis İhale İlanı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesine ait 3 adet taşınmaz,
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 03.03.2020 — saat: 14:00
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Türkoğlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari binası toplantı salonu,
  • İhale Usulü : İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler,
  • İhale Türü : Satış,

Türkoğlu Organize Sanayi Bölgemizce Hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 26.04.2019 tarihinde kabul edilen 1/5000 ve 1/1000 revizyon imar planında yapılan değişiklikler sonucunda yeni oluşan 3 adet sanayi arsası ihale ile tahsise çıkarılmıştır.

Mülkiyeti, Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesine ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların 4562 sayılı kanunun 18. Maddesi ve Organize Sanayi Bölgeler Uygulama Yönetmeliği kapsamında önce kapalı teklif zarfı alındıktan sonra açık artırmaya dönüştürülmek suretiyle ihale yapılacaktır.

Ada/Parsel Alanı
(m²)
Vasfı/İmar
Durumu
Birim m²
Bedeli
(TL)
Muhammen
Tahsis Bedeli
(TL)
500/15272Sanayi100527.200
499/149528Sanayi100952.800
499/1616167Sanayi1001.616.700

1. İhale 03.03.2020 tarihinde saat 14.00’de Türkoğlu OSB 1. Cadde No:2 Türkoğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan Türkoğlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü idari binası toplantı salonunda Türkoğlu OSB Yönetim Kurulunca yapılacaktır.

2. İhale suretiyle tahsisi yapılacak taşınmazların arsa tahsis şartnamesi ve ekleri Türkoğlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde 100,00-TL bedelle temin edilebilecektir.

3. İhaleye iştirak edeceklerin, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte tahsis şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak 03.03.2020 tarihinde salı günü saat 14.00’de ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4. İstekliler, teklif mektuplarını ihale tarihinden bir önceki işgünü 02.03.2020 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi Türkoğlu/Kahramanmaraş adresine teslim edeceklerdir.

5. Türkoğlu OSB kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin fesih edilmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

6. Taşınmazı alacak tüzel kişi/gerçek kişiler 4562 sayılı OSB Kanunu ve ilgili yönetmeliği çerçevesinde faaliyette bulunacak ve bunu taahhüt edecektir.

7. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, arsa tahsisi ihale şartnamesi ve arsa tahsis sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok