Van-İpekyolu’nda Satılık Arsa İhalesi

✔ Van-İpekyolu’nda Satılık Arsa İhalesi
 • İlçe / Mahalle: İpekyolu Bahçıvan
 • Cinsi: Arsa
 • Ada / Parsel: 213/23
 • Fiili Durumu: Otopark olarak kullanılmaktadır
 • Yüzölçümü: 400 (dörtyüz) m2
 • Hazine Hissesi: Tam
 • İmar Durumu: Tercihli Ticaret Alanı
 • Tahmini Satış Bedeli: 5.000.000.- (beşmilyon)TL.
 • Geçici Teminat: 1400.000.- (birmilyondörtyüzbin) TL.
 • İhale Tarihi: 30.01.2020
 • İhale Saati: 10.15
✔ Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatte Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında (Erenkent Mah. 10. Etap Küme Evleri No: 20 Yeni TOKİ Edremit / VAN) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir.)

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

d) Tebligat için Türkiye’ de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir).

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili Şartname mesai saatleri içerisinde Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4- Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5- Satılacak taşınmaz mal için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir.

6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 30 78

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok