Reklam Alanı
Reklam Alanı
Emlak Satış İhaleleri 244 0

Yakutiye Belediyesi Arsa Satışı Yapıyor…

Paylaş:

Erzurum/Yakutiye Belediyesi Arsa Satışı Yapıyor…

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale ve Teklif Açma Tarihi : 14.04.2020 — saat: 09:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Belediye Hizmet Binası, 3. kat, Meclis salonu.
İhale Usulü : 4734 Sayılı K.İ.K., Açık İhale Usulü,
İhale Türü : Satış,


1. Mülkiyeti Yakutiye Belediyesine ait olan, Erzurum Yakutiye İlçesi Çırçır Mahallelerinde bulunan ada, pafta ve parsel numarası ile muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda yazılı olan arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışa çıkarılmıştır.

MEVKİİVASFIADA
PARSEL
ALAN (m2)MUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİH/SAAT
Çırçır MahallesiArsa7493-22.411,903.376.660,00101.299,8014/04/2020
09:10


2. İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Yakutiye Belediyesi Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümenimiz (ihale komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3. Bu ihaleye ait arsa için İdari Şartname, Yakutiye Belediyesi İhale Emlak Servisinden 250.- TL. karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

4. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 16.01.2019 tarihi saat 16:00’a kadar aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak Emlak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

5. İsteklilerde ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

  • Kanuni ikametgah belgesi,
  • Türkiye de tebligat için adres beyanı,
  • Noter tasdikli imza beyannameleri,
  • Vekaleten katılacakların noter tasdikli imza beyannameleri ile vekaletnameleri,
  • Satış şartnamesinin 5/c maddesinde belirtilen miktarda geçici teminat,
  • İhale dokümanın satın alındığına dair belge,
  • Şirket olması halinde Ticaret ve/ veya Sanayi Odası Belgesi (2020 yılında alınmış) ile Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirket İmza sürküsü (Ortak girişim olması halinde ortakların her birinin kayıtlı olduğu oda belgeleri),
  • Ortak Girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık girişim belgesi (İhale üstüne kalması durumunda ortak girişimin noter tasdikli ortaklık sözleşmesini idareye vermek zorundadır),

6. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7. Yakutiye Belediyesi ihaleyi yapıp-yapmamakta veya uygun bedeli seçmekte serbesttir.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir