Yunusemre Belediyesine Ait 37 Adet Arsa ve Arazi İhale İle Satılacaktır

✔ Yunusemre Belediyesine Ait 37 Adet Arsa ve Arazi İhale İle Satılacaktır
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
  • Niteliği, Türü ve Miktarı : Mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait 37 adet muhtelif taşınmaz ihale ile satılacaktır.
  • İhale ve Teklif Açma Tarihi : 28.02.2020 — saat: 09:30
  • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi : Akmescit Mah. İzmir Caddesi No: 311 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Meclis salonu,
  • İhale Usulü : 2886 Sayılı DİK, Açık Teklif Usulü,
  • İhale Türü : Satış,
✔ Yunusemre Belediyesinden
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-266.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-267.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-268.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-269.png
Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı image-270.png

1- Yukarıda 1 ila 37. sırada belirtilen, mülkiyeti Yunusemre Belediyesine ait taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut şartlara göre listede belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2- İhaleler, Akmescit Mah. İzmir Caddesi No: 311 Yunusemre / MANİSA adresindeki Yunusemre Belediyesi Meclis salonunda toplanacak Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3- Taşınmaz satış ihale bedeli peşin ödenecektir.

4- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden en fazla 60 dakika önce ye kadar, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Taşınmaz satışı için Şartname bedeli 50 TL. Geçici teminat bedellerinin belirtilen süreye kadar ödenmiş olması gerekmekte olup iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek evraklarda aynı süre içerisinde Kurumumuza ulaşması gerekmektedir.

Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Taşınmazlar Tapu Kütüğünde ki durumuna göre satılacak olup Tapu Kütüğü ve Kayıtlarında ki durum (Şerh, İpotek, Muhtesat ve v.b.) alıcının sorumluluğundadır.

a) Taşınmaz Mal Satış ve Kiralama Şartnameleri. ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

b) Geçici Teminata İlişkin Belge (Taşınmaz muhammen bedelinin en az yüzde 3 oranında peşinat alınacaktır.)

c) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (Yerleşim yerine göre Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

d) Türkiye’de tebligat için adres göstermek.(Şartnameye yazılacak)

e) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarasını gösteren nüfus cüzdanı, Tüzel Kişilerin ise vergi numarasını gösteren Vergi Kimlik Kartı

f) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge.

5- Yunusemre Belediyesi Encümen Üyeleri ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin girmek istedikleri Her bir İhale için ayrı ayrı listede belirtilen şekilde şartname bedeli ve Geçici teminat bedeli yatırılması zorunludur. ( Belediye veznesi 16:30 saatine kadar tahsilat işlemi yapmaktadır.)

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı yemekciyiz-4.png

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başka Yazı Yok