Reklam Alanı
Reklam Alanı
DASK ve Diğer Sigortalar 351 0

Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Sigortası Tarife ve Talimatlar – 2021

Paylaş:

✔ Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Sigortası Tarife ve Talimatlar – 2021

Amaç ve Kapsam

(1) Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 12’nci maddesine istinaden, Cumhurbaşkanı kararı ile kapsamı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemine kayıtlı olan süt ve erkek besi
sığırları ile mandalar, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Bu sigorta ile ilgili tarife ve talimatlar, aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Tazminatın Hesabı

2.1. Süt Sığırlarında Tazminatın Hesabı

(1) Tazminat hesabında, poliçede yazılı olan hayvan birim fiyatı esas alınır.

(2) Poliçe muafiyetli ise, muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez. Tazminat hesabında; hasar miktarının, poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısmı, esas alınır.

(3) Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan varsa muafiyet indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden, müşterek sigorta tutarı hesaplanarak, tazminat tutarından indirilir.

(4) Hayvanın etinden, derisinden ve benzeri kısımlarından faydalanılabileceği hallerde, bu kısımlara ait bedel, ödenecek tazminattan, sovtaj olarak düşülür.

(5) Ödenecek tazminat tutarı, Tarım Sigortaları Havuzu eksperinin raporunda belirtilen veya rapor içeriğine atfen, belirlenen kusur oranı düşüldükten sonra ödenir.

2.2. Yavru Atma Teminatında Tazminatın Hesabı

(1) Teminat kapsamına giren yavru hasarı hallerinde; yavru bedeli, yavru sayısına bakılmaksızın, muafiyetsiz olarak, gebe hayvanın sigorta bedelinin yavru atma hasarlarında %15’i, yavru ölümü hasarlarında %20’ si olarak hesaplanacaktır.

(2) Yavru atma teminatı hasarı kapsamında yapılacak tazminat ödemesi, bir hayvan için poliçe vadesi içerisinde bir defa (18 aylık poliçelerde iki defa) ile sınırlıdır.

(3) Ananın ölümünü müteakip yavru ölümü halinde; ayrıca yavru tazminatı ödenmez. Sadece ananın tazminatı, Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartlarına göre hesap edilerek ödenir.

2.3. Besi Sığırlarında Tazminatın Hesabı

(1) Tazminata konu olan hayvanın, hasar tarihindeki sigorta bedeli; sigortalı hayvanın canlı ağırlık ve/veya karkas ağırlığının, risk inceleme ve hasar tespiti sırasında, Tarım Sigortaları Havuzu eksperlerince yapılacak değerlendirme ve tespitleri sonucu belirlenir.

(2) Tespit edilecek bu değerin, sigorta bedelini geçmesi durumunda, her halükarda, poliçede belirtilen sigorta bedeli esas alınır.

3.Sovtaj

(1) Hasarlı hayvanın derisinin yararlanılabilir olması halinde, sigortalı, deriyi yüzsün ya da yüzmesin, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumlu olduğu bedelin en az %2’si, hasarlı hayvanın etinden yararlanılması halinde, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumlu olduğu bedelin en az %30’u, sovtaj olarak belirlenir. Ölüm hasarlarında deri bedeli için sovtaj uygulaması yapılmaz.

(2) Sigortalı hayvanın, enfeksiyondan kaynaklanmayan genital bozukluklar nedeniyle damızlık vasfını yitirmesi sonucu kesime sevk edilmesi halinde, sovtaj bedeli, Tarım Sigortaları Havuzunun sorumlu
olduğu bedelin en az %50’si olarak hesap edilir.

4. Muafiyet ve Müşterek Sigorta Uygulaması

(1) Muafiyet oranları, toplam sigorta bedeli üzerinden uygulanır. Muafiyetli tarifede, önce muafiyet miktarı hasardan indirilir, sonra müşterek sigorta oranı düşülerek, tazminat miktarı hesap edilir.

5. Prim Fiyatları

(1) Süt sığırlarında geniş kapsamlı tarifede Tablo.1’de yer alan tarife fiyatları uygulanır.

(2) Besi sığırlarında, sigorta süresi 3, 6, 9, 12 ve 18 aylık dönemler şeklindedir ve sigorta bedeli, hayvanın besi dönemi sonucunda, ulaşacağı en yüksek canlı ağırlık değeridir. Besi sığırları için geniş kapsamlı tarifede poliçedeki hayvan sayısına göre Tablo.2’de yer alan tarife fiyatları uygulanır.

Ek Hastalıklar; Mavi dil, rift vadisi humması, bulaşıcı sığır plörapnömonisi (contagious bovine pleuropneumonia), enzootik sığır löykozu, geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD), bulaşıcı stomatitis (Veziküler Stomatitis) hastalıklarını ifade eder. (*) Geniş Kapsamlı Tarifede yer alan teminatlar için ayrı ayrı poliçe düzenlenmez.

(3) Sigorta süresinin son bulmasından evvel satış veya devir sureti ile sigorta ettirenin/sigortalının elinden çıkan hayvanların sigortası kendiliğinden sona erer. Prim iadesine ait ilgili zeyilname, Madde
6’ya göre düzenlenir.

(4) Dar kapsamlı tarifede Tablo.3’te yer alan tarife fiyatları uygulanır. Dar kapsamlı tarifede işletmedeki tüm hayvanların, cinsiyet faktörü dikkate alınmadan sigorta edilmesi zorunlu olup, poliçe primi hesaplanırken peşin ödeme indirimi ve toplu poliçe indirimi dışındaki indirimler uygulanmaz. Bir poliçe yılında en fazla üç kaza olayı teminat kapsamında olup üçten fazla kaza olayları için tazminat ödemesi yapılmaz.

(5) Geniş kapsamlı tarifeye ek teminat olarak şap hastalığı teminatının eklenmesi halinde Tablo.4’te yer alan tarife fiyatları ve müşterek sigorta oranları uygulanır.

(***)Aşılı ari bölge olan; Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illeri ile İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa yakasında kalan ilçelerinde şap hastalığı teminatı verilmez.

(6) Geniş kapsamlı ve dar kapsamlı tarifelerde isteğe bağlı olarak hırsızlık teminatı eklenmesi halinde Tablo.5’te yer alan tarife fiyatları uygulanır.

(7) Bir poliçe süresi için tüm hırsızlık olayları en fazla 2 olayla sınırlıdır.

(8) Poliçe primine uygulanacak risk faktörleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

(9) Süt sığırları geniş kapsamlı tarifede, poliçenin primi, tarife fiyatı ile poliçede yer alan hayvanların yaşlarına göre, Tablo.6’da gösterilen yaşın risk faktörünün çarpılmasıyla bulunur.

(10) Geniş kapsamlı tarifeye ek teminat olarak terör, grev, lokavt, halk hareketleri teminatının eklenmesi halinde Tablo.7’de yer alan tarife fiyatları, muafiyet ve müşterek sigorta oranları uygulanır.

(11) Asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz.

6. Poliçeden Hayvan Çıkarma ve Poliçe İptalleri

(1) Poliçe süresinin herhangi bir döneminde, hasar prim oranı %100’ü geçen poliçelerin, herhangi bir nedenle iptal edilmesi ve/veya hayvan çıkarma işleminin yapılması halinde, prim iadesi yapılmaz. Hasar
prim oranının %100 ile %70 arasında kaldığı durumlarda; kısa dönem esasına göre iade edilecek primden, gerçekleşen hasar prim oranına isabet eden prim, mahsup edilerek, kalanı iade edilir. Hasar prim oranının %70’in altında olması durumda, hayvan çıkarma işlemlerinde, gün esası, poliçe iptal işlemlerinde Tablo.8’ deki kısa dönem esası uygulanır. Verim düşüklüğü, kalıtsal anomali, badhuy, huysuzluk, galactophagia ve infertilite (kısırlık) nedeni ile hasar ihbarı yapılan, ancak hasar değerlendirmesi sonucu tazminat ödemesi yapılmayan hayvanlar, gün esaslı prim iadesi yapılarak poliçeden çıkarılır.

(2) Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez.

(3) Poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde, prim iadesi yapılmaz.

7. Poliçeye Hayvan Ekleme İşlemleri

(1) Poliçe süresinin herhangi bir döneminde, hayvan ekleme işlemlerinde, Tablo.9’da yer alan prim tahsilat oranları uygulanır.

8. Hasar Prim Oranına Göre Prim İndirim ve Yükleme Çarpanları

(1) Geniş kapsamlı tarifeye ait poliçelerde, son 4 yıl içindeki kümülatif hasar prim oranına göre, uygulama yılındaki tarife primi Tablo.10’da yer alan indirim ve yükleme çarpanları ile çarpılarak uygulanır.

(2) Sigortalanabilir hayvan sayısının 5 (beş) ve daha az olduğu işletmelerde %10’dan fazla sürprim uygulanmaz.

(3) Yangın, zehirlenme, çatı çökmesi, yıldırım düşmesi gibi riskler sebebiyle aynı olaya bağlı toplu hasar gerçekleşen işletmelerde 4’üncü poliçe yılında 3’ üncü yıla ait sürprim uygulanır.

(4) Poliçe yenilemesi nedeni ile kazanılan indirim hakkı, poliçe bitim tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir.

(5) Daha önceki poliçedeki bilgiler ile karşılaştırılması ve risk inceleme işlemi sonrası aynı kişi, kurum ve işletmeye ait olduğu tespit edilen ancak işletme numarasının değiştirildiği anlaşılan işletmelerde, geçmiş dönemlerden var olan sürprim uygulaması yeni işletme numarası için de geçerlidir.

9. İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları

(1) Sadece geniş kapsamlı tarifelerde uygulanan indirimler aşağıda belirtilmiştir.

  • a) Hastalıklardan arî işletme belgesine sahip işletmeler için işletme bazında, mevcut tarife üzerinden, %10 indirim uygulanır.
  • b) Arîlik belgesi sahibi işletme poliçelerinde, yenileme işlemi (tecdit) yapıldığı veya zeyilname ile arilik indirimi verildiği takdirde;

1- Kümülatif hasar prim oranının, %50’nin altında kalması halinde, uygulanan indirim oranı aynen devam eder.

2- Kümülatif hasar prim oranının, %51 – 70 olması halinde, indirim oranı %50 oranında azaltılır.

3- Kümülatif hasar prim oranının, %70’ in üzerinde olması halinde, indirim hakkı düşer.

  • c) Sigorta yaptıran yetiştiricinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde, “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.
  • ç) Sigorta yaptıran yetiştiricinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde, “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.
  • d) Hayvan Bilgi Sisteminde kayıtlı sigortalanabilir nitelikteki hayvan sayısı 1-10 aralığında olan Küçük Aile İşletmelerinde poliçe primi üzerinden %15 indirim uygulanır.

(2) Geniş kapsamlı ve dar kapsamlı tarifelerde uygulanan indirimler aşağıda belirtilmiştir.

  • a) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda, toplam poliçe primi üzerinden %5 indirim uygulanır.
  • b) Yetiştirici Birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde Tablo.11’de yer alan indirim oranları uygulanır
  • c) Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) desteklenmesi ve karşılıklı kazanım için, yapılacak entegrasyonlar sonrası poliçe üretiminde; sisteme kayıtlı üreticilere %5, üreticilerin aynı zamanda DİTAP’ ta sözleşme yapmış olmaları durumunda ise ilave %5 oranında daha indirim ile toplamda %10 oranında indirim uygulanır.

(3) Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında yürütülen ve desteklenen projelerle ilgili yapılacak hayvan hayat sigortaları poliçelerine, poliçe primleri üzerinden uygulanacak indirim oranı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından belirlenir.

10.Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Güncel: 01.02.2021

Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir