Reklam Alanı
Reklam Alanı
DASK ve Diğer Sigortalar 306 0

Devlet Destekli Sera Sigortası Tarife ve Talimatlar – 2021

Paylaş:

✔ Devlet Destekli Sera Sigortası Tarife ve Talimatlar – 2021

1- Amaç ve Kapsam

(1) 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’na istinaden yapılacak Devlet Destekli Sera Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar uygulanır.

2- Tazminatın Hesabı

(1) Genel şartların A.3. maddesinde belirtilen açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, tazminat hesabında sigorta ettirenin/sigortalının beyan ettiği ve poliçede belirtilmiş olan sigorta bedelleri esas alınır.

(2) Serada üretimi yapılan ürün ile ilgili tazminat hesabında; poliçede belirtilen ürünün birim fiyatı ve hasar tespitinde belirlenen ürün verimi esas alınır. Ancak; ürün verimi, hiçbir şekilde poliçede yazılı değerlerden yüksek olamaz. Fazla prim alınmış ise iade edilir.

(3) Hasar oranı, her bir unsurun, sigorta bedelinin bir oranı şeklinde belirlenir. Muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.

(4) Tazminatın hesabında, her bir hasar olayında, hasar miktarından poliçede belirtilen muafiyeti aşan kısım esas alınır. Sözleşme süresi içinde, ürünlerde kısmi hasarların oluşması durumunda toplam tazminat tutarı, üretim dönemi sonunda bir defada ödenir. Kısmi hasarlara ilişkin ödemeler, hiçbir zaman tam hasar halinde ödenecek bedeli aşamaz.

(5) Teminat kapsamındaki bir risk nedeniyle, serada bir hasar meydana gelmesi halinde, tazminat hesabında her bir unsurun hasar miktarının Tablo.2’de belirtilen muafiyeti aşan kısmı esas alınır. Her bir hasar olayında, hasarlı her bir unsurun, sigorta bedeli üzerinden hesaplanan muafiyet indirildikten sonra, kalan zarar miktarı üzerinden Tablo.3’te belirtilen müşterek sigorta tutarı hesaplanarak, tazminat tutarından indirilir. Varsa; sovtaj bedeli, tazminat tutarından indirilir.

(6) Tazminatın hesabında; dikkate alınacak ürün sigorta bedeli, tazminata esas hasarın vuku bulduğu üretim dönemine ilişkin toplam sigorta bedelidir.

(7) Her bir hasar olayından sonra, hasar miktarı kadar, tazminata konu sigorta bedeli eksilir. Sigorta ettirenin/sigortalının hasar ikame zeyli talebine istinaden, yapılacak risk inceleme sonucuna göre sigorta bedeli yükseltilebilir. Hasara rağmen, beyan edilmiş verimden daha fazla bir verim olduğu tespit edilirse, sigortalı ürün tazminata hak kazanmaz

(8) Plastik örtü bedeli, örtü garanti süresine ve kullanım yılına göre aşağıdaki şekilde belirlenir.

(9) Sera konstrüksiyonunun (iskelet) kullanım yılına göre sigorta bedeline uygulanacak oranlar aşağıdaki şekilde belirlenir

(10) Poliçede teminat altına alınan örtü ve/veya konstrüksiyonların (iskelet) herhangi birinin veya her ikisinin de hasar oranının %75 ve üzerinde olması durumunda; bu unsurlar için meydana gelen hasar tutarlarından; muafiyet, müşterek ve varsa sovtaj tutarlarının düşülmesi ile hesaplanan ödenecek tazminat tutarının;

• Yumuşak plastik örtülü seralarda %2 ile,
• Cam, sert plastik ve kombinasyon seralarda %4 ile,
• Tüm sera tiplerinde konstrüksiyonlarda (iskelet) %4 ile,

çarpılması sonucu bulunacak tazminat tutarı enkaz kaldırma masrafı olarak belirlenir.
Ancak; Tarım Sigortaları Havuzu veya Tarım Sigortaları Havuzu Eksperi tarafından yapılacak kesin inceleme sonucunda bulunacak enkaz kaldırma masrafı tazminat tutarı yukarıda belirtilen oranla bulunacak tutardan az ise Tarım Sigortaları Havuz Eksperinin belirtmiş olduğu tazminat tutarı dikkate alınır.

3. Muafiyet ve Müşterek Sigorta Uygulaması

(1) Sera sigortasında, bir hasar durumunda, seranın hasarlı her bir unsuru için Tablo.2 ve Tablo.3’teki muafiyet ve müşterek sigorta oranları uygulanır.

4. Erken Dönemde Gerçekleşen Hasarlarda Ekim/Dikim Masrafı

(1) Yeniden ekim/dikime imkân veren, erken bir gelişme devresinde sigortalı ürünün hasara uğraması durumunda; Tarım Sigortaları Havuzu eksperi tarafından, aynı ürünün veya farklı bir ürünün yeniden
ekim/dikimine karar vermesi halinde, sigortalının, hasar tarihine kadar, mevcut ürüne yapmış olduğu ekim/dikim ve bakım masrafları karşılığı olarak, ürünün hasar gören kısmının sigorta bedelinin %30’una kadar muafiyet ve müşterek sigorta uygulanmaksızın ödenir.

5. Sigorta İptalinde Uygulanacak Kısa Dönem Prim Hesabı

(1) Sera sigortasında, sigortanın iptal edilmesi durumunda yapılacak kısa dönem prim hesaplamalarında Tablo.4’teki oranlar uygulanır.

(2) Her halükarda;

  • a) Poliçe tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde yapılacak sigorta iptallerinde prim tahsil edilmez.
  • b) Poliçe süresinin üçte ikisi geçtikten sonra yapılacak sigorta iptallerinde, prim iadesi yapılmaz.

(3) Yumuşak plastik örtülü ve 750 metre rakımın üzerinde olan, yılın belirli döneminde üretim yapan ve üretim dönemi sona erdikten sonra plastik örtüsünü toplayan seralar için poliçe iptal talebi halinde Tablo. 4’teki oranlar geçersiz olup gün esaslı poliçe iptali yapılacak ve 2. maddenin (b) bendi uygulanmayacaktır.

6. Prim Fiyatları

(1) Sera sigortasında uygulanacak prim fiyatları, EK 1, EK 2, EK 3, EK 4 ve EK 5’ te yer alan tablolara göre tespit edilir.

(2) Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, 1’inci ve 2’nci risk kategorisine giren seralarda prim fiyatları, Tablo.5’te görüldüğü şekilde indirimli olarak uygulanır.

(3) Fırtına, hortum, heyelan, sel ve su baskını, kar ve dolu ağırlığı teminatları, risk inceleme sonucunda gerekli kriterleri taşıdığı belirlenen seralarda verilir.

(4) Asgari prim tutarı 30 TL’den az olamaz.

7. İndirimler ve Ek Prim Uygulamaları

(1) Risk inceleme sonucunda teminat bazında belirlenen sera risk kategorisine göre Tablo.5’te belirtilen çarpanlar, her bir teminatın primine ayrı ayrı uygulanır.

(2) Poliçe yenilemelerinde uygulama yılındaki tarife primi, seranın sigortalı geçen son 5 yıl içindeki kümülatif hasar prim oranına göre, Tablo.6’da görülen indirim veya yükleme çarpanları ile çarpılarak uygulanır. Poliçe yenilemesi nedeni ile kazanılan indirim hakkı, poliçe bitim tarihinden itibaren 15 gün süre ile geçerlidir.

(3) Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda %5 oranında prim indirimi uygulanır.

(4) Daha önceki poliçedeki bilgiler ile karşılaştırılması ve risk inceleme işlemi sonrası aynı kişi, kurum ve işletmeye ait olduğu tespit edilen ancak işletme numarasının değiştirildiği anlaşılan işletmelerde, geçmiş dönemlerden var olan sürprim veya indirim uygulaması yeni işletme numarası için de geçerlidir.

(5) Sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Genç Çiftçi İndirimi” uygulanır.

(6) Sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde, poliçe primi üzerinden %5 nispetinde “Kadın Çiftçi İndirimi” uygulanır.

(7) Dijital Tarım Pazarı’nın (DİTAP) desteklenmesi ve karşılıklı kazanım için, yapılacak entegrasyonlar sonrası poliçe üretiminde; sisteme kayıtlı üreticilere %5, üreticilerin aynı zamanda DİTAP’ ta sözleşme yapmış olmaları durumunda ise ilave %5 oranında daha indirim ile toplamda %10 oranında indirim uygulanır.

8. Diğer Hususlar

(1) Serada kullanılan cam panellerin boyutları farklı ise, ön bilgi formunun açıklama bölümünde ayrıca belirtilir.

(2) Sigorta başlangıcından önce mevcut olan çatlak ve yamalı camlar, bir hasar halinde tazmin edilmezler.

(3) Poliçe düzenlendikten sonra yapılacak olan risk inceleme ve kontrollerinde veya hasar tespitleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde; Tarım Sigortaları Havuzu genel şartlar çerçevesinde, tek taraflı olarak sigorta şartlarını ağırlaştırma, poliçeyi iptal etme veya tazminat ödememe hakkına sahiptir.

9. Yüksek ve Alçak Tüneller

(1) Yüksek tünel içindeki ürünlerin ve yüksek tünel plastik örtüsünün, dolu riski için; Bitkisel Ürün Sigortası Dolu Teminatı Tarife Fiyat Tablosunda, ürünlerin hassasiyet sınıfına göre tespit edilen tarife fiyatı %40 indirimli; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını riskleri için açık alandaki tarife fiyatları indirimsiz olarak uygulanır. Tazminat hesaplamalarında ise bu riskler için, Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır.

(2) Alçak tünel içindeki ürünler dolu riski için; Bitkisel Ürün Sigortası Dolu ve Dolu Kalite Kaybı Teminatı Tarife Fiyat Tablosunda, ürünlerin hassasiyet sınıfına göre tespit edilen tarife fiyatı %10 indirimli; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını riskleri için; açık alandaki tarife fiyatları indirimsiz olarak uygulanır. Tazminat hesaplamalarında ise; bu riskler için, Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır.

10. Saksılı Süs Bitkileri

(1) Saksılı süs bitkileri üretiminin ve sigorta süresinin, en az 3 dönemi kapsaması koşuluyla, örtü altında bulunan ürünler için Sera Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen tarife fiyatları uygulanır. Örtü altında bulunan ürünün maksimum %50’si üretimin devamı olarak kabul edilerek seranın dışında tutulur. Seranın dışında tutulan ürüne, Bitkisel Ürün Sigortası Tarife ve Talimatlarında yer alan dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını riskleri tarife fiyatları indirimsiz olarak uygulanır. Tazminat hesaplamalarında ise; bu riskler için, Bitkisel Ürün Sigortasında geçerli olan muafiyet/müşterek sigorta oranları uygulanır.

11.Yürürlük

(1) Bu tarife ve talimatlar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Ekler:

EK 1- Dolu Teminatı Tarife Fiyat Tablosu
EK 2- Fırtına Teminatı Tarife Fiyat Tablosu
EK 3- Sel ve Su Baskını Teminatı Tarife Fiyat Tablosu
EK 4- Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Taşıt Çarpması, Kar ve Dolu Ağırlığı Teminatları Tarife
Fiyat Tablosu
EK 5- Enkaz Kaldırma Masrafı Teminatı Tarife Fiyat Tablosu

*Fide üretimi yapılan seralarda, fide üretiminin ve sigorta süresinin, en az 5 dönemi kapsaması koşuluyla, fideler için ürün tarife fiyatında %40 oranında indirim uygulanır. Saksılı süs bitkileri ve mevsimlik çiçek üretiminin ve sigorta süresinin, en az 3 dönemi kapsaması koşuluyla, örtü altında bulunan ürün için tarife fiyatında % 40 oranında indirim uygulanır. Örtü altında bulunan ürünün maksimum %50’si satış hattında bulunan ürün olarak adlandırılır. Satış bandında bulunan ürünlerde prim açık alan üretimi ile eşdeğer olarak ele alınır.

*Fide üretimi yapılan seralarda, fide üretiminin ve sigorta süresinin, en az 5 dönemi kapsaması koşuluyla, fideler için ürün tarife fiyatında % 40 oranında indirim uygulanır. Saksılı süs bitkileri ve mevsimlik çiçek üretiminin ve sigorta süresinin, en az 3 dönemi kapsaması koşuluyla, örtü altında bulunan ürün için tarife fiyatında % 40 oranında indirim uygulanır. Örtü altında bulunan ürünün maksimum %50’si satış hattında bulunan ürün olarak adlandırılır. Satış bandında bulunan ürünlerde prim açık alan üretimi ile eşdeğer olarak ele alınır.

*Fide üretimi yapılan seralarda, fide üretiminin ve sigorta süresinin, en az 5 dönemi kapsaması koşuluyla, fideler için ürün tarife fiyatında % 40 oranında indirim uygulanır. Saksılı süs bitkileri ve mevsimlik çiçek üretiminin ve sigorta süresinin, en az 3 dönemi kapsaması koşuluyla, örtü altında bulunan ürün için tarife fiyatında %40 oranında indirim uygulanır. Örtü altında bulunan ürünün maksimum %50’si satış hattında bulunan ürün olarak adlandırılır. Satış bandında bulunan ürünlerde prim açık alan üretimi ile eşdeğer olarak ele alınır.

Fide üretimi yapılan seralarda, fide üretiminin ve sigorta süresinin, en az 5 dönemi kapsaması koşuluyla, fideler için ürün tarife fiyatında %40 oranında indirim uygulanır.

Saksılı süs bitkileri ve mevsimlik çiçek üretiminin ve sigorta süresinin, en az 3 dönemi kapsaması koşuluyla, örtü altında bulunan ürün için tarife fiyatında %40 oranında indirim uygulanır. Örtü altında bulunan ürünün maksimum %50’si satış hattında bulunan ürün olarak adlandırılır. Satış bandında bulunan ürünlerde prim açık alan üretimi ile eşdeğer olarak ele alınır.

(*) Yukarıdaki tarife fiyatı, örtü (cam, sert plastik, yumuşak plastik) ve/veya konstrüksiyon (iskelet) sigorta bedeli ile çarpılarak, prim tutarı bulunur.


Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir